درختان پست از ما نیست : نجیب بارور

قسم به کاج، درختان پست از ما نیست

کسی که خوانده سرود شکست، از ما نیست

همان که عهد به ابلیس بسته، ابلیس است

او از نخست، ز روز الست از ما نیست

بنوش، مست شدن در سرشت ماست رفیق

سگان هرزه‌ی بی‌باده مست از ما نیست

تعهدیست که زانو نمی‌زنیم به کس

به پای خم‌ شده‌ی زر پرست از ما نیست

بخوان دوباره که فصل قیام بستن ماست

اگر شنید پیامت، نشست، از ما نیست

کسی که سینه سپر کرده، از من است، من است

ولی نظاره‌گر از دوردست، از ما نیست

به گوش نسل مبارز سرود پوچ مخوان

که این پیام تو بیگانه است، از ما نیست

برای آن‌که انالحق نوشته دار بیار

اگر‌ دوحلقه به گردن نبست، از ما نیست

پیام آخر سرو بلند باغ این است

به دوش هرکه تبرها نشست، از ما نیست

نجیب بارور