گذارش  سی  ساله
امان معاشر

گزارش سی ونهمین برنامه ی شب شعر

سی ونهمین برنامه ی شب شعر؛ شام شنبه اول اکتوبر2011 به اشتراک شماری ازشاعران وعلاقمندان افغانی وایرانی- به گردانندگی صبورصهیب درتورنتوبرگزارگردید.
بخش اصلی این برنامه را سخنرانی استاد احمد یاسین فرخاری درباره ی عناصر،ارکان وآرایه های شعرنو تشکیل می داد. استاد فرخاری طی صحبت علمی وپژوهشی؛ ماهیت ومفهوم نظم وشعر، تعریف شعر و اهمیت وزن درشعررا ازنظرمتفکران ودانشمندان درقلمروهای مختلف فرهنگی و دوران های مختلف تاریخی – توضیح وتشریح کردند.
همچنان استاد فرخاری – به نقل از کتاب « شعر و موسیقی » که از تألیفات اخیر خودشان است – درمورد مفهوم شعرنو و مشخصات ادبی وهنری آن توضیحات مفصلی ارائه نموده و مختصات ،ارکان، عناصر و آرایه های شعرنو را با اشاره به آراء و نظریات دانشمندان شرقی وغربی  و مقایسه ی نمونه هایی ازشعرنو با شعر کلاسیک ، به گونه ی مفصل برشمردکه مورد دلچسپی واستقبال حاضران قرارگرفت.
وی با تاکید براین اصل که هنرو ادبیا ت و ازجمله شعر؛ برابربه تغییر وتحول فرهنگ بشر سیردیگرشونده دارد- گفت: شاعران ما باید بکوشند تا با جریان نوسازی شعرفارسی همراه شوند.( متن این سخنرانی را به زودی دروب سایت استاد فرخاری وهمچنان درصفحه ی فیسبوک کاروان شعربخوانید.)
پیش ازاین؛ سپهرداد گرگین، احسان پاکزاد، شفیق احمد ستاک ، احمد عاکفی وهارون راعون به شعرخوانی پرداختند و صبورصهیب غزلی از« هادی میران » شاعرمستعد کشور و نیزیکی ازسروده های طنزی ” خورجین غم” را دکلمه کرد. همچنان احسان پاکزاد تازه ترین مناظره ی خویش با خورجین غم را قرائت نمود.
دربخشی پایانی برنامه؛ استا د نوروزعلی حمیدی طی صحبتی عا لمانه وموثر؛ با اشاره به محتوا وکیفیت سخنرانی استاد فرخاری گفت : این برنامه درواقع یک جلسه ی علمی و اکادمیک بود که درراستای پویایی وبا لندگی اندیشه وادبیات و فرهنگ ازسوی کاروانیان شعر برگزارگردید. وی افزود: شاعردرواقع شعورجامعه است و جامعه ای که شاعرنداشته باشد به مصیبت عظیمی دچارخواهد شد. جای قدردانی دارد که کاروانیان شعردرجهت حفظ میراث فرهنگی – زبان وادبیات – از طریق راه انداختن شب های شعرو بزرگداشت ازشخصیت های هنری، ادبی وفرهنگی رسا لت خویش را ادا می کنند.
استاد حمیدی افزود: ازآنجا که جامعه حرکت رو به پیش دارد وازسویی درشرایط بیرون مرزی دشواری ها وموانع زیادی برسرراه فعالیت فرهنگی وجود دارد ، کاروان شعرباید با وقوف به ارزش تاریخی کاری که درپیش گرفته است؛ بر موانع ومشکلات فایق آمده ورسالت خویش را درامررشد وگسترش مفاهیم ومعانی ادبی وفرهنگی وانتقال آن به نسل جوان ادامه دهد و آن را به یک حرکت منسجم جمعی وفراگیر تبدیل نماید.
دربخشی از برنامه ؛ حاضران به یاد بود وادای احترام به روان مرحوم  خواجه عبد ا للطیف صدیقی للندری یک تن از شاعران تورنتو-  که چندی پیش جهان را پدرود گفت – اتحاف ادعیه نمودند .
تصویربرداری این محفل را محترم داکترافغان پارسا همکارفعال کاروان شعر؛ انجام داده که با فشار روی لینک پایین می توانید تصاویر را تماشا نمایید.
امان معاشر  خبرنگار  آزاد