رسوایی تاریخی امریکا و ناتو در افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

فرارمخفیانه امریکا از افغانستان هژمونی این ابر قدرت را در جهان به چالش های جدید روبرو  گردانیده است و شاید مشروعیت امریکا را درحل مناقشات جهانی نیز سؤال برانگیز بگرداند. کارشناسان نظامی حملات برق آسای طالبان را در شهرهای بزرگ افعانستان بیانگر شکست دیپلماسی و فرار غیر مسئولانه امریکا  ارزیابی می نمایند ومعتقدند که امریکا درطولانی ترین جنگ اشتباه شوروی سابق را به شکل بد تر آن تکرار نمود.

هنوز تمام سربازان امریکا افعانستان را ترک نه کرده اند اما فجایع تکان دهنده بشری وارد شهرها وخانه های مردم بی دفاع ما در سرتاسر کشور  گردیده است.جای تعجب است ،که امریکا و ناتو باوجود این رسوایی و ناکامی بزرگ تاریخی باز هم درجنگ خبری با پخش گزارشهای دهشت افگن از طالبان حمایت می نماید . هوشدار تحلیل گران و صحنه سازان امریکا  پیرامون سقوط کابل بعد از شصت روز باعث تضعیف روحیه  سه صد هزار نیروهای نظامی وامنیتی افغانستان گردیده است که بدون مقاومت تجهیزات نظامی و شهرهای مهم را تسلیم  طالبان نمایند طبق نامه های تعدادی از افسران اردوی ملی، والی هاو مقامات نظامی و امنیتی شهرهای بزرگ مانند قندهار وهرات در اثر معامله های مرموز از ارگ قدرت را به طالبان واگذار وفرار می نمایند.

موج جدید آوارگی ها وبدبختی های امروز ما مولود سیاست های ناکام  امریکا است که با بی احترامی به اراده اکثریت مردم افعانستان از خائنان نفقه خورحمایت نمود ومانع ایجاد دولت متحد مرکزی گردید.

خائنان وسلاطین فساد، درتمام دنیا جنایت کاران ومجرمان بین المللي به شمار می آيند وامریکا در سراسر جهان به نام مبارزه با جنایات بشری آنان را دستگیر وزندانی می نماید اما در کشور ما امریکا در طول بیست سال تاج بر سر دزدان و چپاولگران  گذاشت و به جای کمک های علمی واقتصادی ونجات افعانستان از بحرانهای عمیق تاریخی از جان دزدان مانند کرزی وغنی محافظت نمود.  امروز آقای بایدن به طعنه به نفقه خوران خائن ودست نشانده می گويد که دفاع ازوطن وظیفه خودتان است و به امریکا ارتباط ندارد . بیست سال حضور امریکا در افغانستان جنگ برعلیه مردم بود. امریکا حتی به خاطر منافع خود قدر محبت صادقانه و تشنه به صلح مردم  افغانستان را ندانست. آمریکائیان دیدند که مردم افعانستان بیشتر از غلامان نفقه خور وحلقه بگوش انان علاقمند به دموکراسی و عدالت اجتماعی می باشند و به خاطر احترام به آزادی وبرعلیه بی عدالتی های اجتماعی جانهای خودرا به خطر افگندندند ولی متاسفانه جنبش های عدالت خواهانه سرکوب وخفه گردید و درجنگها وبمپاران های کورکورانه زیاد تر ازهمه مردم معمولی افعانستان قربانی،آواره ، یتیم و بیوه گردیدند. دادن ویزای پناهندگی به تعدادی از ترجمان های افغانستان نمی تواند خسارات جانی،مالی واخلاقی مردم ما را جبران نماید وباعث محبوبیت امریکا در افغانستان و جهان گردد. امروز میلونها آواره افعانستان درکشور های جهان زندگی می نمایند آنان ترجمان وهمکار امریکا نه بوده اند ولی قربانیان سیاستهای گردیده اندکه امریکا از آن حمایت نموده است.

امریکاباید ازمردم افغانستان عذرخواهی نماید در فجایع بعد ازخروج امریکا مردم و آوارگان افعانستان بیشتر از هر زمان دیگر شایسته وسزاوار کمکهای بشردوستانه و صادقانه جامعه جهانی می باشند.  کشور ها باید نه‌تنها مرزهای خود را بروی مردم ماتمزده افعانستان باز نمایند بلکه وجدان انسانی حکم می نماید تا درهای دل خودرا به عنوان دلجویی های همنوعانه بروی مردم مظلوم ما باز نمایند. بزرگترین درس عبرت  برای دنیا وقدرت های بزرگ سرسختی، مقاومت وسلحشوری افغانستان است، هرقدرتی که در بدبختی این سرزمین سلحشوردست زده اند خود دچار بدبختی های بدتر وبزرگتر گردیده اند .

خبرنگاران غرب نگرانی دارند که بعد ازسقوط  کابل روسیه وچین وارد افعانستان می گردند و افغانستانرا شکست ژئوپلیتیک امریکا و غرب در منطقه می دانند. تدابیر امنیتی روسیه وچین را از اوضاع افغانستان تهدید بزرگ به منافع درازمدت ژئوپلیتیک غرب می دانند . روسیه وچین بعداز حمله امریکا درسال ۲۰۰۱ به افغانستان با امریکا وناتو همکاری نمودند اما برخورد دوگانه امریکا درمبارزه با تروریسم های خوب وبد وسایراختلافات باعث تشدید بی اعتمادی درروابط آنها گردید وامریکا بدون توجه به منافع وهمکاری کشورهای منطقه به تنهایی نه توانست قادر به تامین امنیت و مبارزه باتروریسم وترافیک موادمخدر گردد. امریکا با امضای توافقنامه تسلیمگرانه با طالبان شرایط کنونی را ایجاد نموده است وحالا مانند “نوشداروی بعد ازمرگ به سهراب” طالبان را تهدید می نمایند اگر طالبان قدرت را به زور غصب نمایند آنان رابه رسمیت نمی شناسند و کمک های خودرا قطع می نمایند. غرب می داند که جای خالی در روابط کشور ها وجود ندارد.

روسیه و چین علاقمندی خودرا درزمینه های مختلف با افغانستان پنهان نمی نمایند.نقش افعانستان بعد ازامریکا برای کشورهای منطقه مهم تر ازگذشته خواهد بود.. افعانستان می تواند به مرکز ترانزیت تجارت بین المللي از آسیا به اروپا واز اروپا به آسیا تبدیل گردد.خروج امریکا از افغانستان تمایل همکاری کشورهای آسیای میانه را به روسیه افزایش بخشیده است واین جمهوری ها بعد از افعانستان به وفاداری و دوستی امریکا دلسرد خواهند گردید. به هراندازه که قدرت ونفوذ روسیه افزایش یابد تمایل این کشورها نیز به روسیه بیشتر خواهد شد. 
تحلیگران و کارشناسان امریکا که ازخروج امریکا ومتحدین شوکی اند،  آنرا چون رسوایی بزرگ تاریخی تفسیر می نمایند و  نقش امریکا را دربازی های استراتژیکی جهان نگران کننده پیشگویی می نمایند.
دکتور علی احمد کریمی تحلیلگر مسایل بین المل – امریکا