این زبان شعر ومنطق در زبانم پارسی : شعر از محترم نجیب بارور وگویندگی نجیب الله علی زادهاز برگه داکتراجمل درویش

https://www.facebook.com/Ajmal.darwish/videos/4831581656875087

https://www.facebook.com/Ajmal.darwish/videos/4831581656875087