سلام سرباز : شعر از هجرت

سلام سرباز سلام ای پاس بانم 

سلام ای    مرد  نیکو   قهرمانم 

سلام سرباز سلام بر همت تو 

سلام سرباز سلام بر رحمت تو 

سلام سرباز نگهبان ام تو هستی 

وجود  افتخار  و میهن   هستی 

سلام  بر  عشق  آیین تن تو 

سلام بر چشم دید روشن تو 

سلام  سرباز  دشمن   را بلرزان 

قفس انداز جسم اش را بلرزان

سلام سرباز فدای قامت تو 

فدای  خستگی   حیثیت تو 

سلام سرباز تفنگ در شانه داری 

سپا و  عشق   بی  دیرینه  داری 

سلام سرباز تورا من می ستایم 

تورا  آزموده  و درک  می نمایم 

سلام سرباز تو فرمانده ای من 

مقام و حرمت سازنده ای  من 

سلام سرباز تورا من دوست دارم 

تن ات را غیرتت را دوست  دارم 

سلام سرباز نگهبان من استی 

غرور و احد  پیمان من استی

سلام  سرباز  مقام  ات را بنازم 

نشیب و جسم جان ات را بنازم 

هجرت ,,,,,,,,,

1 دیدگاه برای «سلام سرباز : شعر از هجرت»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.