بال بر بالِ خدا… جاوید فرهاد

صبح با نامِ خدا زمزمه آغاز کنیم

قفلِ دل‌تنگ‌ترین پنجره را باز کنیم

ما و تو مثلِ دو گنجشکِ فرومانده به خاک

بال بر بالِ خدا داده و پرواز کنیم

پنجه در پنجه‌ی گیتارِ تخییل بزنیم

روی‌ لب‌های تصوّر غزلی ساز کنیم

زنده‌گی را ببریم پُشتِ خیالاتِ عمیق

بعد در جاده‌ی یک حادثه آواز کنیم

با کلیدی همه اعجاز و پیامش لب‌خند

قفلِ دل‌تنگ‌ترین پنجره را باز کنیم

جاویدفرهاد