خصلت مردانه : شعر از استاد محمد اسحاق ثنا

در زندگی چه روز غریبانه داشتیم

ایام خوب و وضع فقیرانه داشتیم

میساختیم با غم و شادی خویشتن

در کنج درد گوشه‌ی غم خانه داشتیم

در دستگاه علم و ادب روزگار خوش

با دوستان چه رسمی رفیقانه داشتیم

در زندگی ز لذت دنیای عیش و نوش

افزون ز حد نه آب و نه هم دانه داشتیم

با نان خشک و آب همی ساختیم ما

با فقر خویش خصلت مردانه داشتیم

صادق به قول خویش و به عزم خود استوار

یاران چه خلق و خوی صمیمانه داشتیم

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۱۴ فبروری ۲۰۲۲