قابل توجه همه منسوبانِ قوای مسلح دیروز!..نوشته ؛ محمد عثمان نجیب

 سندی بیرون درز کرده که نمایان‌گر اقدامات مخفی طالبان برای یک کشتار جمعی یا فردی ولی دوامدار است.

طالبان برنامه های خطرناکی را در مورد پاک‌سازی و به شکنجه و‌ زندان و شهادتِ همه‌ی ما کمر بسته اند اگر که به دامِ شان بیافتیم. بسیار متوجه باشید و امنیت تان را در داخل تأمین کنید، فریب وعده های قومی و تباری شان را نخورید. تا کنون صدها جوان وطن را به شهادت رسانیده اند. این یک برنامه‌ی ترتیب شده از سوی آمریکا و انگلیس و همه کشورهای‌ ذی‌دخل در منازعات جهانی از طریق افغانستان و خود افغانستان است. این نامه ها پشتوانه‌ی حمایتی رهبری حقانی ها و سازمان های استخباراتی را دارند و‌ شوخی نیستند.

علاوه بر صدور چنان هدایات سری ‌‌و گاهی صریح و علنی از ابزار های گونه‌گون کشف و شناسایی هویت های تان آگاهی حاصل کرده و به شهادت می‌رساند تان، حتا در برخی موارد مانند زمان عبدالرحمان خانی و‌ حفیظ الله امین همه اعضای خانواده را علیه یک دیگر استخدام می‌کنند تا اطلاعات را به مقامات برسانند و زمانی رسیده که همه کس برای بقای خود جاسوس شده متوجه باشید.