عقابهای بلند آشیان کجا رفتند : واصف باختری

عقاب  هاى  بلند  آشيان  كجا  رفتند؟

به من بگو كه از اين آسمان كجا رفتند؟

در  اين   بيابان  شوريده  كاروانى  بود

بگو  كه  مردم  آن  كاروان  كجا  رفتند؟

ستبر سينه  سوران  بيشه  هاى  غريب

كشيده  سوى افق ها عنان كجا رفتند؟

كسى ندانست كان رنگ هاى سبز و بنفش

ز  طاق  نصرت رنگين  كمان  كجا  رفتند

دگر به سينه  و  چشمى نماند آتش و آب

بگو كه آن دو از اين خاك دان كجا رفتند؟

سرا ى  پردهء  رويين   تنان  پارين   كو؟ 

چه شد؟ چه ها شد؟ گردن كشان كجا رفتند؟

 استاد واصف _ باختری