بپا خیزید شعر عالی از شاعرمردمی : محترم نذیر ظفر

بپا خـــــــیزید ای شــــــــــــــیران خاور

عـــقـــــــابـــان بلـــــــند پـــــرواز کشور

بپا خـــــیزید و کـــــــر گــــس ها برانید

شــــــما در معـــــــــرض یک امتحانید

بپا خــــــــیزید ای قـــــوم سلــــــحشور

سر دشــــــمن نمــــــــا یــید در ته گور

بپا خیزید مـــــــیهن پـــــــر شرار است

ســـــــــــپاه اجـــنبی اینـــجا قطار است

بـــــپا خــــــــیزید کـــــز جــــور لیمان

وطـــــن در دود و خون گردیده یکسان

بپا خـــــــیزید هنــــــــگام نـــــبرد است

دل هر مرد و زن پُ ر داغ و درد است

امریکا – ورجینیا