زندهگینامه ی مختصرمیرزاعبدالقادر بیدل : پژوهش ؛ پوهاند سید سلطان – ارسالی داکتر فیض الله ایماق

میرزا عبدالقادر بیدل در سال ۱۶۴۴ میلادی در شهر قدیم  بخارا، در خانواده ی تیموریان و قوم برلاس  

  مرکز فرهنگ ومجامع علما ودر اوج قدرت  شهریار شاه جهان، دیده به جهان گشود. این مرد فیلسوف  از خورد سالی قریحه ، طبع شعری، ذکاوت خدا داد و نبوغ فکری داشت.

 لقبی که در خانواده ي تیموریان معنی امیر زاده ، شهزاده و با سواد را داشت یعنی میرزا را به وی دادند . مانند تیموریان دیگر میرزا حسین بایقرا، میرزا اولوغ بیک ، میرزا بابر، شارخ میرزا و همچنان پدرش میرزا عبدالخالق و عمش میرزا قلندر  و مامایش میرزا  ظریف نام داشت  وانمود میشود  که بیدل ، نسبتاً به  قبیله ی تیموریان و قوم برلاس تعلق دارد. برلاس به معنی شجاع و دلیر آمده است. 

بیدل به عالم تصوف و عرفان علاقه ی زیاد داشت و پیرو طریقه ی  قادریه بود و هیچ وقت سر تسلیم را به دربار ها خم نکرد که خودش چنین میگوید: 

شور  و  شر  بسیار   دارد  با  تعلق  زیستن 

کم  زبیدل نیستند  این فتنه  از سر، واکنید 

 بیدل به سه زبان تورکی، فارسی و هندی شعر سروده که در حدود  ( ۲۸۳۶ ) غزل دارد و در حدود یک صد هزار بیت فارسی / دری سروده است که از افغانستان گرفته تا به تورکستان، شبه ی قاره ی هند، پاکستان و تورکیه شهرت پیدا کرد. زبان فارسی را منحیث زبان خود بدون تعصب و مانند نیکان خود از جمله غزنویان، سلجوقیان، تیموریان و بابریان از قلب چین تا استانبول و از قلب هند تا سواحل دریای های بزرگ در سرحدات سایبریا توسعه و انکشاف داد. 

بیدل همه  دل، بالاخره در سال ۱۷۲۰ میلادی به سن ۷۶ سالگی در دهلی زنده گی را بدرود گفت و در صحن خانه اش در جاییکه خودش تعیین کرده بود، دفن گردید. 

قابل یادهانیست که پژوهشهای دانشمندان، چون روان شاد پوهاند سید سلطان