کج شعراز : استاد محمد اسحاق ثنا

پا نهادم در جهان دیدم همه رفتار کج

راه کج، هم جاده کج، هم کوچه و بازار کج

خشت کج، دیوار کج، تهداب کج، سرتاق کج

نقشه کج، معمار کج، دروازه و دیوار کج

حرف کج، گفتار کج، رفتار کج، عمامه کج

صبحه و سجاده کج، هم گوشه‌ی دستار کج

کار ها در مُلک ما رفته همه در کج کجی

همچنان امضا کج، دفتر کج و گفتار کج

تا به کی هر کار کج، قانون کج، احکام کج

تا به کی اعمال کج، ایمان کج، اقرار کج

با خیانت بسته اند بار شتر از مال خلق

می رسد در شهر کج، شب در میان این بار کج

گشته ام آخر ثنا از این همه کج کج ملول

سخت بی‌زارم دگر تا بشنوم بسیار کج

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۱۸ فبروری ۲۰۲۳