مژده به علاقمندان کتاب !

کتاب اتاق شماره بیست و دوم بعد از چندسال تازه در آنلین برای نخستین بار بدسترس علاقمندان قرار گرفت . این کتاب گوشته ی از واقعیت های جنگهای افغانستان را نشان میدهد .

    اهــدا  بــه  مــظـــلومــان و ســتم کــشـیـدگان  افـــغــانـــســتـان 

كتاب  اتاق  شماره ( ۲۲)  نمونه از واقعیتهای تلخ ؛  ظلم و ستم  روزگار مردم عزيز ماست.

این  کتاب  نمونه ی  از چشم دید ها و برداشت های  واقعی  مردم  ستمدیده  جغرافیای افغانستان میباشد.

افغانستان از سالیان متمادی تا امروز تحت اشغال  و حملاتی کشورهای متجاوز شرق و غرب قرار گرفته 

 است ؛ در این جنگهای خانمانسوز هیچ  برنده  ای  وجود ندارد ؛ جز ممالک ذیدخل متجاوز .

در آتش  این جنگ  ظالمانه  کودکان؛ جوانان و کهنسالان  همه یکسان سوختند. از هر خانواده ی  هزاره ؛ 

ازبیک ؛ پشتون؛ تاجک ؛ هندو  و بلوچ  و غیره ؛ همه عزیزان و دلبندان خود راازدست دادند. این کتاب گوشه

 ای یکی از صدها حادثه دوران جنگ  را بازگو می دارد. 

                   روان  تمام شهداء وطن شاد باد. 

                             با  حرمت 

                              ماريا دارو    may  12 / 2023

​​نوت:

برای مطالعه کتاب بالای تصویر کتاب که در طرف دست راست با جمع کتاب های دیگر در سایت ماریا دارو جاگذاری شده است فشار دهید؛ کتاب باز میشود.