بار غم شعر از : استاد محمد اسحاق ثنا

کشور ما کشور درد و غم است 

رنج در رنج است و اندوه پی هم است 

نیست آرامی نه روز و نی به شب 

آنچه میبنی فغان و ماتم است 

مردم اش در جستجوی آب و نان 

راهشان مسدود و پر پیچ و خم است

درد مردم یک دم و یک لحظه نیست 

بلکه تکرار است و تکرار هر دم است 

قامت نخل جوان این وطن 

در جوانی زیر باری غم خم است 

از غم ایام و جور روزگار 

شهد در کام ثنا هم چون سم است 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا