برگشت تاريخ

برگشت  تاریخ
میرعنایت الله سادات

    خوانده بودم که تاريخ بر نميگردد…

       نيرو های مولد رشد ميآبند و

       اين رشد ، مناسبات کهنه ای اجتماعی را ،
دگرگون ميسازد .

               * * * * *
همه به باليدن نيروها دل بسته بودند
تا اين جريان به راه افتد و
مردم ما از کوره راه تاريخ موفقانه بگذرند ،
و عقب ماندگی ها به گذشته متعلق گردند .

                               * * * * *

                  ولی اين آرمان بسر نرسيد

                  قبل از وقت ،

                  به عيوض مردم ،

                  واحد های نظامی را به حرکت در آوردند

                                * * * * *

                  گفتند: ما ” راه کوتاه ” را انتخاب کرديم …

                  عجب راه کوتاهی … واپسگرايان ،

                  ببخشید ، واپسگراترینٍ واپسگرایان

                  از همه جا سر بلند کردند.

                                * * * * *

                   ” زرنگ ترین ” آنها فتوا داد

                   که کابل

                   شهر کفر شده است ، باید

                   خاک آن به عمق ” هفت بلست  عیوض گردد

                                * * * * *

                    آنها نه تنها ،

                    شگوفایی نیرو های مولد را نشانهگرفتند ،

                    بلکه آنچه هم وجود داشت ،

                    منهدم کردند .

                                * * * * *

                   سپس عقبگرا های دیگری ،

                   در معرکه ای تاریخ ظاهر شدند .

                   آنها بر گروه اولی اعتراض کردند

                    که چرا …؟

                                 * * * * *

                    چرا ؟ به تخریب مدنیت موجود ،

                    اکتفأ میکنید ؟

                     این مسامحه است ،

                    باید آثارتمدن گذشته را هم از ریشه برکنید ؛

                                 * * * * *

                     مدنیتی که عقب مانده ترینِ عقب مانده ها

                      آنرا در تمام دوره های تاریخ

                      تحمل نموده بودند .

                      حالا اینها ، آنرا به آتش انفجار سپردند…

                                  * * * * *

                      مدنیتی که تاریخ مارا بازگو میکرد

                      آثاری که نه تنها به افغانها ،

                      بلکه به تمام بنی آدم مربوط میشد

                      از جانب آنها محکوم به انهدام گردید.

                                   * * * * *
در برابر این حکم ،

                      جهان ٍ با معرفت اعتراض کرد .

                      اما عقبگرایان به آن خندیدند و نابخردانٍ دیگر

                       در آنسوی مرز ها به آهنگ انفجار رقصیدند .

                                        * * * * *

                       آنها شادیانه کشیدند ،

                        که گویا چرخ تاریخ به عقب برگشت .

                        خوش بودند ، که با این کارنامه ای بی مثال

                        برگشت تاریخ را به نمایش گذاشته اند .

                                        * * * * *

                        اما مردم متعجبانه پر سیدند ؛

                        که با این شهکار ،

                        آیا تاریخ به عقب برگشت …؟؟؟

                        ویا صرفا” به شکل مضحک آن تکرار شد ؟

                                         * * * * *

                         افسوس که

                         اندیشه پردازانٍ تیوری تکامل تاریخ ،

                         سالهاست

                         که در بستر لحد جا گرفته اند .

                                        * * * * *

                         آنها زنده نیستند تا ببینند ،

                          که چگونه ؟ کارنامه های چنگیز و هلاکو

                          در کشور ماتکرار شد … و به زعم واپسگرایان ،

                          به چه سادگی ” تاریخ به عقب برگشت “.

                                         * * * * *

                                               ختم