نغمه آزادی

********************************************
   ای آتش افروخته از کوره بدرشو –  هر خاروخس دامن این خاک شرر شو 
  فریاد بزن غربت این شام سیاهی-  درهرنفس این شب دیرینه سحر شو
  زولانهءزندان اسارت فگن ازپا   –     دروادی جولان ستم زنگ خطر شو
  درهر گذرفاجعه چون موج بپا خیز – گرسنگ غم آید به سرت سینه سپرشو
  هرگز مسپارتن به قضاوقدر ای زن –  خود حاکم تقدیر به هرگام خطرشو
  این ملک زهر فتنه ء بیگانه نگهدار –   چون مام وطن،حافظ ماوای پدرشو
  آتش فگن هردخمهء بیدادقساوت –    آماج مصیبت شده این خاک خبرشو
  عیش وطرب لانهءصیاد بهم ریز –       درجنگل انبوه غضب تیروتبرشو
  ازدست مده باورفردای شگفتن     –   درباغ خزان دیدهء ماشاخ ثمرشو
  هرگوشه بخوان نغمهء آزادی خودرا –  پیروزدرین معرکه یکباردگرشو
                          هالند – مارچ ۲۰۱۲
                       نورالدین«همسنگر»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.