با اهدای این کارت تبریکات خودرا به پیشگاه تمام نیم نفوس جهان تقدیم میدارم. حنان همکار از جرمنی .