پیام شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان بمناسبت هفدهمین سال روز شهادت استاد عبدالعلی مزاری

اروپا نهم مارچ 2012 میلادی 

ارسالی : داکتر  عبدالله رحیمی

آن سرنوشت شومی را که تاریخ حوالت تقدیرخلق های محکوم وستمدیدۀ افغانستان نموده، وحیات انسانی درآزادی وعدالت زیستن را بدیشان حرام ساخته بود، با شرح وروایت های الهامبخش وهدایت کنندۀ شارح وراوی بزرگی همچون شهید استاد عبد العلی مزاری به تعریف درآمد، وخلق های ستمدیده را به راه پیکار بی امان تا حاصل آزادی ورسیدن به عدالت بشارت داد، تا شیوه های عملی رزمیدن وحق خواستن را با منطق حق وعدالت همگام سازند. درس های ماندگار شهید مزاری که از نخستین روز های شکل گیری جنگ مقاومت ورهایی بخش مردم افغانستان برعلیه اشغالگران روسی وایادی ایشان آغاز، وبا الهام ازحقیقت چندین ملیتی بودن جامعۀ افغانستان، موجودیت عمیق وریشه دار نا برابری ملی رادر مناسبات باهمی اقوام وملیت های مختلف، دریک دور تسلسل حاکمیت های قبیله سالاری برملا ساخت، آن درسنامه های گویا ونامکرری اند، که با منطق عدالتخواهانه ازاشتراک متساوی الحقوق چهار ملیت ازبیک ، تاجیک، پشتون وهزاره، با رعایت همه جانبۀ حقوق دیگرگروه های اتنیکی، درساختاریک دولت فدرال سخن گفته، واز پیروان راه آن شهید بزرگوار میطلبد که، راه آن داعی عدالت را بفراموشی نسپارند ومبارزات خودرا تا شکست آخرین سنگر بیداد وستمگری همچنان با اتحاد وهمدلی، صادقانه وهدفمند ادامه بخشند.

 غیرمتمرکز سازی حاکمیت دولتی درافغانستان یکی از ناب ترین عصاره های فکری شهید مزاری است که گذشت زمان نه تنها بر منطقی بودن آن صحه میگذارد، بلکه آنرا بمثابۀ یگانه گزینۀ حل عادلانه ودموکراتیک مسآلۀ ملی برجسته میسازد. درهفدهمین سالروز شهادت او مابازهم شاهد آنیم که ، صلابت افکار واندیشه های آن بزرگ مرد یکبار دیگر با نیرو وعظمت بیشتر متجلی، وبعد تجربه های تلخ هفده سال اندوهبار وخونین بمردم هوشدار میدهد که ترک مبارزه وتعلل دراستقامت نابود سازی، نظام های مبتنی برحاکمیت متمرکز انحصاری ، حاصلی جز ابدیت بخشیدن به محرومیت ومظلومیت نخواهد داشت. شکل گیری جبهۀ ملی با درخواست های غیر متمرکز سازی حاکمیت دولتی وانتخابی نمودن ارگان های محلی قدرت ، منطقی ترین خواست  وراه حل قضایای خونین کشور ماست که اساسگزارتاریخی آن شهید عبدالعلی مزاری است، که اکنون به راه وبستر مبارزاتی جمیع فرزندان عدالتخواه کشور مبدل گردیده است. شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان، بمثابۀ یک نهاد مستقل وغیر وابستۀ اندیشوی، که در حمایت از برنامه های کاری جبهۀ ملی افغانستان در اروپا عرض اندام نموده است، ضمن عرض عمیق ترین وصمیمانه ترین مراتب تسلیت خود به پیروان وخانوادۀ شهید مزاری، با استفاده ازاین فرصت با صراحت اعلام میدارد که راه شهید مزاری راه تاریخ است وهرآنکسی آنرا ترک گوید جز گمراهی وزبونی نصیبی نخواهد برد. پس بیائید در راه تحقق اندیشه های شهید مزاری همه باهم صادقانه متحد شویم وبساط حاکمیت قبیله پرستان را برای همیش از سرزمین خویش بر چینیم ودموکراسی را که همانا حاکمیت مردم بر مردم باشد، درعمل واز طریق دادن حق تعین سرنوشت  بمردم پیاده سازیم.

  شاد باد روان شهدا و جاوید باد یاد وخاطرۀ شهید مزاری

 هیئت رهبری شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان در اروپا