تصویر شهید سید حامد نوری با همکارانش

در این تصویر سید حامید نوری با احمد شاه حمیدی، ماریا دارو ومیرزا محمد نوری در شهر فرانکفورت المان در ماه اپریل گرفته شده ،مشاهده میکند.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.