عید سعید فطر برای همه تان مبارکباد ! نوشته نذیر ظفر

مبارکباد یاران عید صیام          مبارکباد این فر خنده ایام

مبارکباد بر ما دیدوبازدید        مبارکباد بر ما و شما عید

مبارکبــــــاد دیدار عزیزان     مبارکباد هر شادی انسان

مبارکباد هر لبخند شا داب    که خیزد از دل پاکیزهء ناب

مبارکباد عیدت شــــــادمانه    الهی جان جور با شی بخانه