موفقیت بزرگ تازه برای کتاب و تئوری گوهر اصیل آدمی : عالم افتخار

محمد عالم افتخار

    سحرگاه امروز (1/9/2012) با گشودن ویب سایت گفتمان دموکراسی افغانستان که توسط دانشمند فرهیخته و با ارزش کشور جناب استاد اسدالله الم اساس گذاشته شده و به نحوی موفقانه و تحسین بر انگیزی گرداننده گی میشود؛ چشمم به این عنوان روشن گردید:

نقدی بر “گوهر اصیل آدمی” اثری عالم افتخار ( محمد نادر نورزائی)

بدینگونه با احساس شعف و مسرت زاید الوصف؛ به عرض میرسانم که یک مؤفقیت خیلی خیلی مهم دیگر نصیب کتاب «گوهر اصیل آدمی» و ایدهء مرتبط شد.

 علت و دلیل شعف و مسرت؛ به هیچ روی؛ این نیست؛ که من به حیث نویسنده اثر؛ مورد تعمق و تامل بسیار جدی یک پژوهشگر دانشمند و متفکر هموطن خویش قرار گرفته ام. علت و دلیل آن است که خود آرمان و تئوری «گوهر اصیل آدمی» از چنین جایگاه برخوردار شده است و نشان میدهد که بالاخره این آرمان و ایده؛ جدی است و بائیستی آنرا جدی گرفت.بنده با ابراز بهترین سپاس ها و شاد باش ها خدمت گرانمایه جناب محمد عمر نور زایی و در مجموع گردانندهء محترم؛ تیم همکاران و کاربران عزیز سایت گفتمان؛ همه عزیزان و علاقه مندان آرمان و تئوری «گوهر اصیل آدمی»؛ کتاب داستانی و فیلمواره یعنی ادبی – نمایشی «101 زینه برای تقرب به جهانشناسی ساینتفیک» و سلسله گفتار های « گوهر اصیل آدمی چگونه کشف گردید و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت»؛ را به این نقد و نگارش خیلی خیلی ارزشمند و با عمق و دارای تاملات ژرف دانشمندانه جلب میدارم .

البته که خود اکنون بر هیچ قسمت و بُعد و زاویه آن؛ ابراز نظر نمی نمایم ولی بالطبع از سایر اندیشمندان و ناقدان عزیز آرزو دارم که در مورد به دیالوگ و یا هر گونه که خود صواب می دانند؛ به ابراز نظر و قضاوت بپردازند.

به یقین میخواهم خاطر نشان سازم که اینگونه تبادل نظر ها و نقد ها و بررسی ها سخت مهم و حیاتی اند. اثر و صاحب اثری هیچ است و حتی پیش از خود صاحب اثر؛ اثرش می میرد که مورد نقد و داوری و اعتراض و چون و چرا قرار نگیرد.

اینها خاصتاً برای جامعهء عام و جامعهء خاص فرهنگی افغانستان که گویی «نفرین شده» بخشایش ناپذیر ابدی باشد؛ بسی بسی مبارک است و دوام سعد و دامنه گیری و اوجگیری آن میتواند؛ نهایتاً بر همین حد بالای «نفرین شده گی» هم پایان دهد.

اینجانب و شمار زیاد دوستانم متوجه استیم که هرگاه کتاب «گوهر اصیل آدمی» به زبان انگلیسی یا یکی دیگر از زبان های علمی – هنری دنیای معاصر برگردان و نشر میشد؛ اینک صد ها نقد و بررسی نظیر نقد محترم نور زایی را برانگیخته بود. خوب معلوم است که ما افغانها و فارسی زبان ها کی ها استیم و در کجای زمان و مکان قرار داریم. اینجاست که نه تنها نقد بسیار دانشمندانه و عمیق محترم نورزایی ارزش طلایی می یابد بلکه تاملات و پرسش های مثلاً محترم معشوق رحیم ارج و منزلت کمنظیر پیدا میکند.

برای دریافت مقالهء جالب و جذاب و اندیشه بر انگیز محترم نور زایی بر لینک کلیک زیر نمائید:

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part30/norzai-29-08-2012.pdf