دعا کنید :شعر دری از ُ رجنی کمار پران

ایـــن ملــت افغـــانســت برایش دعـا کنید

مــردانہ و ‏غُرانســت بــرایـش دعـــا کنید

جـانم کنــم ‌فـــدای وطــن ، ســر فــدای او

روخشـان و چـراغانست بـرایش دعا کنید

یکـــروز اگــر ارام ببینــــم وطنــــــــم را

چـــون شاخ شــگوفــان برایــش دعا کنید

یکـــروز روم کــاش بسـوی وطنـــم بــاز

ایــن فرض نمـایــانست برایـش دعا کنیـد

با ســجــدہ ء اخلاص نہــم سـربہ دیـارش

یکتــــای جہـــانسـت برایــش دعـا کنیـــد

زن گــر چـہ بسـر چــادری و ملحفـہ دارد

از دیــــدہ نہــانسـت بــرایـــش دعــا کنیـد

طفلی کہ بہ لب خنــدہ ندارد زغـــم جــــو

گـریان پــــی نانسـت بــرایــش دعـا کنیــد

بــا پای بــرھنــہ بـہ سـر بــرف زمستـان

لـرزیـــدہ روانســت بــرایـــــش دعـا کنید

ایــن مـــردم بــا ھمــت و با غیـرت افغـان

با دسـت و دھــانسـت برایـــش دعــا کنیـد 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.