بیچاره : نوشته نذ یر ظفر

 

عجب عجب اگر از عــــشق او کناره شوم

کمک کمک به جمع دوســـــتان شماره شوم

چمن چمن برسد بر سرم طـــــراوت و شور

خوشا خوشا که به دوران خود دو باره شوم

کسی کسی به کسی قصـــــــه ام بـــیان نکند

خدا خدا بکـــــند تا به استـــــــــــــخاره شوم

قــــــــدم قـــــــدم گــــــذرم از محبت رویش

نفــــــس نفـــس بکشم از خوشی شراره شوم

وداع وداع بکنم با حـــــضور حضرت حسن

کـــجا کـــجا بـــروم تا بفــــــــکرو چاره شوم