التماس دعا : از استاد فصل الحق فضل بمناسبت مریضی مولانا فرخاری


شـنـیـد ســـتـم  کـه فـرخاری اســت بـیـمـا ر
د لــش  رنـجـور  و تـن مـحـتـا ج تـیـمــا ر

و را نــقـــــد  جــوا نــی  رفــتـه  ا ز  کــف
عـصـــا  شــــد  زیـنــت  د سـتـا ن پـر کار
دو  چــشــم  تـیـز  بـیـنـش  نیـسـت  قـا د ر
که بـی عـیـنـک  بــد ا نـد  یا ر ز اغـیـا ر
قــــد  ســروش   ز  بـیـــد ا د   ز مـــا نـــه
خـمــیـــد ه  قـا مـتــش  ا ز جـور ا د بــا ر
کـنــون آ ن  سـنـبــل  مـشـکـیــن  د یــروز
 شـــد ه  کا فـور گـون بــر گـرد رخـسـا ر
یـقـیــن  حـــب  و طــن هــجـــر عــزیـــزا ن
مجـسـم د ر نظــر چون خـلـخ و فــرخـا ر
تـحـمـل  نا پذ یـر است  هــجــر  و غــر بـت
  بـــرای مـــــردم با فـــهـــــم و بـیــــد ا ر
خـــد ا یا !  درد و درمـــا ن  را  تـو د ا نـی
به ا حـسـا نــت عـــــلا ج رنـــج مـیـد ا ر
به  فـضـــل  بـی مـثـا ل ای  ذا ت  بـیـچـون
شـفـا یـی  ده گــل  بـی خــا ر فــــر خــا ر
خـــدا ونـــد ا !  به ا حســا ن  قــــد یـمـــت
نگـهــدا ر ش چـو گل شا داب و سـرشـا ر
خـد ا ونـد ا !  سـر  آ ور  ر نـج غــــر بــت
  بـرا ی مــلـــت مـحــبــو ب و د یـنــد ا ر
خــد ا و نـد ا !   به  پـا س  د وسـتــــا نـت
 عـزیـزا ن را زعــزت خـو ا ر مـــگــذ ا ر
خـد ا وندا ! به لـطـف خـویـش در حـشــر
عـنـا یـت  کـن به  مـا  تـو فـیـق  د یــد ا ر

استاد فـضــل الـحـق فـضـــل
چغـچـــران – د یار – فـیـروزکــوه غورعـقـرب 1391 هجـری شـمـسـی
ا یـن پآ رچه بـه مـنـآ سـبـت عاید شـدن تکلیـف مریضـی به جـنـا ب مـو لا نا صـا حـب فـرخــا ری سـروده شــد ه است و بدینـو سـیـله از بارگاه خداوند مـتـعـا ل برایـش شـفـا ی عـا جـل را تـمـنـا مـیـنـمــا یــم