حکومت باز ومردمی!… احمد «سعیدی»

  به نظر شما حکومتیکه با جواسیس استخبارات خارجی آغوش باز دارد حکومت باز  ومردمی است.؟ رئیس جمهور گفته است ازینکه حکومت ما یک حکومت باز ومردمی است انتحاریون به آسانی میتوانند وارد دفاتر ومهمان خانه های ما شوند چنانچه  بر مبنی همین پالیسی دوروز قبل  از حادثه انفجار رئیس عمومی امنیت ملی با یک طالب عادی در قصر ریاست جمهوری دیدار نموده ودر مسجد ارگ یکجا باوی نماز خوانده وشاید هم به آن اقتدا کرده باشد بعضی از ناظرین اوضاع شاید به این عقیده باشند که این طالب عادی همان طالبی است که حین آغوش گرفتن اسدالله خالد غیر عادی عمل کرد.  تفلسف مضحک دیپلو ماتیک رئیس جمهور میگوید تعامل این است تا سران ومسئولین با همتا های خویش ملاقات کنند واما

ما بدلیل مردمی بودن با افراد عادی هم ملاقات میکنیم.من میگوئیم این یک تلفسف ویا تکلف مضحک دیپلو ماتیک است که بر بی کفایتی وعدم شناخت از دوست ودشمن پرده می اندازد. وباید گفت نه خیر این روش وبر خورد با مردمی بودن شما هیچ ربطی ندارد واما اینکه با دیدن یک جاسوس وآن هم گلوله آتش دست را از پا نمیشناسید  ونا خود آگاه آغوش را باز وچشم را بسته میکنید دلیل باز بودن پیشانی شما در برابر دشمنان افغانستان است نه حکومت باز این حکومت در دائره وحلقه متحجر ترین ومتعصب ترین تیم بسته است.  رئیس صاحب جمهور مردمی بودن این است که شما  بر نامه ملاقات با رؤسای شورا های ولایتی وشورای های انکشافی ولایات ونمایندگان  را جهت شنیدن مشکلان عدیده  در اجندای کار خود داشته باشید .در حالیکه بسیاری از والیان ولایات ونمایندگان مردم ماها در کابل انتظار میکشند وتوفیق دیدار شما میسر نمیشود.لذا نمیشود هر چه را شما بگوئید مردم بگویند بلی رئیس صاحب در سفته است، نه خیر شما نسبت به مردم افغانستان نه باز هستید ونه هم مرد می این اشتباهات مرگ آفرین را زیر کلیمات وجملات نغز  نپوشانید  دموکراسی  وصلح را به افتضاح کشاندید کافی است لذا مردمداری وباز بودن را توهین نکنید!

آغوش بازوچشم ودرک بسته: خیلی تعجب مکینم وقتیکه  دو سال قبل  شنیدم رئیس جمهور وفر مانده عالی رتبه ناتو یک شخصی را بنام ملا نصر الله به عنوان نماینده شورای کویته  با طمطراق زیاد در قصر ریاست جمهوری  استقبال کردند ودر ازای چند وعدۀ دروغینش ده ها هزار دالر را تحفه دادند وهمینکه این شخص از قصر ریاست جمهوری ومرز های اداره خارج شد پیام فرستاد که من نه طالب بودم ونه هم نمایندۀ شورای کویته شخص بیکار وقرضداری و مفلسی بودم که چارۀ کارم از طریق شما ممکن بود ووجود شما برای مفلسان جهان یک نعمت است.بعدا شخصی بنام  پیام آور صلح از طریق قصر ریاست جمهوری به خانه رئیس شورائی عالی صلح برده میشود تا گل پیام را در دامن استاد ربانی بشگفاند وحالا شخصی دیگری از همین مسیر به مهمانخانه اسد الله خالد فرستاده میشود.اگر این مسائل قصدی نیست پس به ملت بگویند که شخص انتحاری فلان رهبر ویا فرد کلیدی وشناخته شدل طالبان بوده وما به ایشان إعتماد کردیم وآنها بر خلاف معیاری های اخلاقی واجتماعی وعرف سیاسی خودرا انفجار دادند. اینها افراد گم نام ونا شناسی را در حساس ترین  محلات استقبال میکنند وآخر هم میگویند نشناختیم کی بود چون آغوش ما باز و چشم خمار ما بسته بود.چطور ممکن است بر رهبری باور وإعتقاد داشته باشیم که میزان درک وتشخیص شان به این سطح پائین باتشد.ما عقیده داشتیم که دستگاه استخبارات ما فرد فرد از رهبران طالبان وبرخی از هم کاران کلیدی شانرا به چهره ونام میشناسند  حرکات شانرا زیر نظر دارند واز هر کدام تصویر وصدای دارند واما حالا معلوم شد که هرکس ریش سرخ داشت نزد ایشان ملا شاه گل است وخودرا بالای دستهایش می اندازند وباز هم میگویند ما به این پروسه باور داریم عجب!

اینبار گل صلح را بدامن کسی بیاندازید که به صلح  شما باور دارد: دیگر هیچ کسی به حاملین پیام صلح باور ندارد وآنیکه باور دارد شخصی رئیس جمهور است از پیام آوران گل اتشین صلح عاجزانه تقاضا داریم اینبار گل خودرا بدامن کسی بیأندازید که بشما باور دارد.کسیکه برایش فرق نمیکند شما نفر اصلی هستید ویا عادی منتها ریش دارید طالب هستید واز دیار دوست آمده اید  وپیام آورده اید. واما ما  ملت با وقار وسر بلند افغانستان من حیث انسان  آب حیات از دست کسانی نمیخوریم که با کمال بی شرمی مواد انفجاری در در خلتۀ شرمگاه خود جابجا ساخته باشد.ذبیح الله مجاهد به آواز بلند طور افتخارانه مسئولیت انفجار وانتحار را که به شیوۀ نهایت غیر اخلاقی بر نامه ریزی شده بود بر دوش گرفت..اگر فردی ویا گروپی ویا هم کتله سیاسی دارایئ این ویژه گی ها واخلاق سیاسی  باشد شما علاقه دارید باوی تعامل کنید؟از نظر من هیچ پیام آوری قابل اطمینان نیست وهیچ شخص در امان نخواهد بود  اینها بهترین سر مایه های کشور را بپای طالب عادی که طالب هم نیست پر پر میکنند.نه اخلاق، نه تعهد نه، مدیریت، نه کفایت ونه هم سیاست درین کشور وجود دارد مردم مظلوم افغانستان دست بسته گوسفند زیر دست وپای گرگان درنده اند وبس. لذا از کسانیکه به صلح باور دارند تقاضا داریم دیگر خود شان شخصا لفافه حامل پیام صلح را باز کنند  نه کسی دیگری.

هدف أصلی حملات انتحاری: نابود سازی یک فرد درنتیجه انتحار جزء از هدف است  آنهم جزء کوچکی  است که از طرف طراحان وعاملین  در نظر گرفته اندواما  با توجه  عمیق به عناصر ،مؤلفه ها و ابزار این أعمال خشن در میابیم که ایشان أهداف بزرگتری دارند وآن بد نام سازی اسلام  وتحریک روحیه تنفر وانزجار علیه یک سلسله مقدساتیکه که عرفا وعقیدتا برای مسلمین ارزش خاص دارند مثلا حمله أخیر که بجان رئیس عمومی امنیت ملی صورت گرفت دارائی  مراحل واجزای ذیل است.که چندین اصل وشاخصه دینی را منفور جلوه میدهد.کلیمه صلح، قاصد صلح، نام طالب: نامهای اصلی چون قاری حافظ ودر نهایت محمد که در نزد مسلمانان قدسیت دارد.

1- حامل پیام صلح خودرا انفجار میدهد تا همه مشتاثان صلح را بکام مرگ بفرستد.نام این انتحار گر زیر شعار صلح   بگفته ذبیح الله مجاهد قاری ، حافظ  و محمد بوده  یعنی آنانیکه مقد ستر اند شریر تر اند نعوذ بالله  از لحاظ اخلاق در هیچ دین وآئین قاصد را اذیت نمیکنند چه پیام صلح داشته باشد وچه هم تهدید وآغاز جنگ یعنی شخص سوم است پیام آور وطبعا پیام آور هم این اخلاق را رعایت میکند وبکمال امانت داری پیام را میر ساند نه اینکه جمعی را که منتظر خواندن پیام صلح لند به آتش  بم وباروت سوختانده شود.إهانت به کلیمه صلح منبعث از هدایات قرآن،  إهانت به لقب قاری وحافظ وحتی نام پیامبر بزرگوار اسلام  .یعنی  قاری این جنایت را مرتکب میشود ، همچنین  حافظ یعنی آنانیکه قرآنکریم را حفظ میکنند نماد خشونت و عامل قتل های دسته جمعی افراد بیگناه اند  اینها نه اخلاق ونه  هم تعهد را رعایت مکینند وحتی اگر نام شان از نام پیامبر اسلام ملهم باشد.خوب دقت کنید که این جنایت کاران به یک تیر چند هدف را نشانه گرفتند.زیر پا گذلشتن اصول اخلاقی بی إعتنائی به تعهدات ومراودات اجتماعی وتوهین به مقدسات وبی حرمتی به مساجد ومعابد .فکر کنید حافظ حقیقی قرآن انسان میکشد آنهم بیگناه، قاری قرآن مسجد وملا را منفجر میسازد نه خیر اینها دشمنان همه ارزش های دینی اند که در پی بد نام سازی دین اسلام بر آمده اند.

نه حکومت مردمی است ونه در کشور دموکراسیست: مردم مظلوم افغانستان آگاه باشید که تمام توجه این اداره بسوی استخبارات منطقه است وبهترین های شما قربانی هدف شومی قدرتمندان حریص وبی مایه میشوید.این حکومت دموکراسی را به مسخره گرفته.مصوبات شورای ملی را رد میکند وفرامین تقنینی صادر میکند.کشور عمدا بسوی بحران سوق داده میشود وگروپ خاص سر گرم تنظیم بر نامه فرا خوانی لویه جرگه تصنعی وساختگی رئیس جمهور است تا برخی مواد قاتون اساسی را به نفع حامد کرزتعدیل وبپای وثیقه ادامه سلطنت آن مهر بزنند. دیگر مقاله نویسی وانتقاد وپیشنهاد هیچ سودی ندارد این حکومت با ملت وداع کرده گروپی خاص با تبانی استخبارات منطقه به زور بر شما حکومت میکنند..این حکومت ناخن ملت را افگار یافته چون  در صورت قیام مردم حکومت را به طالبان میسپارد لذا با راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز وشعار تطبیق قانون و یک قیام سنجیده ملی وعمومی خودرا از شر استبداد کر وکور نجات دهید وکشور را  از سقوط در پرتگاه نابودی بر هانید؟