شرق میانه :نوشته اکادمیسین دستگیر پنجشیری

     ویکتور هوگو ،   سخنرانی   درمجمع  قانونگزاری  فرانسه 

5511     ژانویه  – 51                      

در صفحه  ) 5  (   جلد اول کتاب ”   پس از هزار  وچهارصدسال “شجاع الدین  شفا ، متن  سخنرانی   بیداری بخش  ویکتور هوگو ، نشرشد ه است 

این   سخنرانی  درست  261 سال  پیش  ،   برای نخستین  بار درمجمع  عمومی  

قانونگزاری  فرانسه  بتاریخ     25  ژانویه    2551 م  بازتاب  روشن  وگسترده 

جهانی یافته  بود  اینک  متن  همان سخنرانی تاریخی بدون  هرگونه پیراستن  –                 

و آرا ستن    در دسترس  –    “جبهه متحد  احزاب  دموکراتیک – ملی ” هوا  دار 

سیکولرزم  افغانستان  قر ارمیگیرد .

متن سخنرانی  ویکتور  هوگو                                                                                                              

————————

برای   پیریزی جامعه ای بکوشیم  که دران  حکومت بیشتر  ازیک قا تل عادی  حق 

قا تل بودن نداشته باشد . و  وقتیکه بصورت حیوانی درنده عمل کند . با خود ش نیز 

چون حیوانی درنده عمل شود                                                                                       

برای پیریزی جامعه ای بکوشیم   که  دران جای کشیش در کلیسا  ی خودش باشد 

وجای دولت درمراکزکار خودش ، نه حکومت درموعظه  مذهبی کشیشان دخالت کند 

و نه مذهب به بودجه  وسیاست  دولت کاری داشته باشد .

برای پیریزی جامعه ای بکوشیم که دران ،  همچنانکه قرن گذشته ما قرن اعام 

تساوی حقوق مردان بود  ، قرن حاضر ما قرن اعام برابری کامل حقوقی زنان      

با مردان باشد   .

برای پیروزی جامعه  ای بکوشیم که در آن  آموزش عمومی ورایگان،  از دبستان 

گرفته تا کلژدوفرانس )  دانشگاه  فرانسه (  ،   همه جا  راه را به یکسان بر 

استعدادها    و آمادگیها بگشاید هرجا که فکری باشد کتابی نیز باشد . نه یک روستایی  بی دبستان باشد ، نه یک شهر بی دبیرستان ، نه یک شهرستان بی دانشگاه 

،  وهمه اینها زیر نظر ومسوءلیت حکومتی اییک laic حکومتی  کاما  laic، 

حکومتی  منحصرا . laic

برای پیریزی جامعه ای بکوشیم که دران  بای ویرانگری  بنام گرسنگی جایی 

نداشته باشد .                                                                                                           

شما قانونگزاران ازمن بشنوید که فقر آفت یک طبقه نیست . بای همه جامعه است   . 

رنج فقیر تنها  رنج فقیر نیست   ویرانی یک اجتماع است .  احتضار طوانی فقیر 

است که مرگ  حاد توانگر را به دنبال  میاورد . فقر بدترین دشمن نظم وقانون است . 

فقر نیز همانند جهل ،شبی تاریک است که الزاما میباید سپیده ای درپی داشته باشد   

                                                                 ——————————–

) 2( : – و یکتور هوگو ، سخنرانی درمجمع قانونگزاری فرانسه                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -2551 ژانویه – 25   –

)  1(  –  احتضار  : درحال  جان کندن  بودن   ،  هنگام  رسید ن مرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         در شرق میانه  ، آتش  افروخته  اند                                                                            

چشمان طمع ، به نفت آن دوخته اند                                                                              

درآتش ودود  وشعله ی سرکش جنگ                                                                       

فرزند خراسان   وعرب سوخته  اند                                                                            

“فروغ هستی ”  

                   جبهه  متحد    احزاب   دموکراتیک – ملی                                   

                            افغانستان در  ( Se c u l a r i s m  (  سیکولرزم  هوادار         

  پس از سقوط  سلطنت  ،  استقرار دولت بیروکراتیک نظامی سردار محمد داود  ، 

تروراستاد  میر  اکبر  خیبر ،   قیام مسلحانه  هفتم  ثور  2551 خورشیدی  ،  

ورویارویی  نظامی    نیروهای  طرفدار ،ترقی  وارتجاع  ،  انقاب  وضد انقاب   

د ر  افغانستان   ،پاکستان   منطقه  ،جهان   وپیدایی  گرهگاههای  تضادهای  حاد  

بین المللی    درین   ” زخم خونین   ”  قلب آسیا ،   اوضاع اجتماعی اقتصادی  

سیاسی فرهنگی  ملی  وبین  المللی   کشور ما   سخت  آشفته شد  .                                        

درنتیجه ی نبردهای طوانی نظامی ایدوءیو لوژیک ،سیاسی ،سازمانی ،وجنگهای 

غیر عادانه قومی قبیله یی  ومذهبی در روستاها ودهستانهای سرسبز وطن  ،   

مهاجرتهای اجباری  بسوی  کابل   وشهر های مرزی کشور  ، به ویژه به شهرهای 

مزارشریف هرات  قندها ر ننگرهار  وبسوی کشورها ی همسایه وجهان ، روبه         

ا  فزایش نهاد  .   

ترکیب اجتماعی  ملی   ومذهبی  روستاها  شهرها  شهرداریها  ووایات نیز  تغییر 

چشمگیر  کرد  و  ازدهقانان  بی زمین کم زمین  و  زحمتکشان روستاها ، قهرا تهی 

شد  .                                                                                                                                

با  شناخت گوهر ماهیت وعوامل    این  رویدادهای تلخ تاریخ   وپالیسی های توسعه 

طلبانه  ساطین نفتخوار  جامعه جهانی   نظا میگران   پاکستان  وها بیان  کشورهای 

عربی  خاورمیانه  ، طاعون   طالبان ، القاعده   وتنظیمهای  تندرو کندرو افغانی  ،   

اینک  دربرابر  نیروهای ملی ودموکراتیک  کشور  وجنبش مقاومت  ملی مردم   

افغانستان  این وظایف مبرم قرارمیگیرد   تا پس از  نزدیک به دو دهه  تاءخیر،  قادر  

به شناخت  راهها  و  وسایل  تغییر وضع غم انگیز   جامعه مستعد به  تکا مل         

  خویش    شوند                                                                                                                                                                                                                                                     

تصویر  تراژیک    جامعه بالکش  کنونی ما                                                   

پس از قیام هفتم ثور  2551  خورشیدی  تاکنون  هیچ دولتی   قا در به احصاییه گیری  

وسر شماری  دقیق نفوس  افغانستان    شده نتوانسته است   درترکیب نفوس روستا ها   

وشهرهای   افغانستان  اگر که شمار ،   دختران وپسران   جوان  افزایش  چشمگیر 

یافته است      ولی  اقشار و   ایه  های   نوین اجتماعی از جمله صدها هزار  افسر  

وفرمانده لشکری وکارمند کشوری  بازنشسته  ، بیش از دو  ملیون معیوب  معلول  ،    

بیوه ، یتیم ،    حد اقل  شش ملیون   مهاجر اجباری    ،  بیش  ازیک ملیون  معتادان  

چرس هیرویین  گدا   وملیونها  دهقانی  که قهرا مجبور به    کشت  وتولید وتجارت   

چرس وتریاک شده اند   همه  وهمه   با دریغ  ودرد  از  فرایند تولید  وتوزیع  نعمات  

مادی  وکار مفید  اجتماعی  جدا افتاده  اند وچها ر اسپه   به قصد سرکوب  خونین  و 

تباهی همدیگر درتاخت وتاز میباشند                                                                                                                                                                                                                                    

– به علت افزایش نفوس د هقا نان  روستاها  وکاهش  چراخوارهای  سنتی  وریشه کن 

شدن جنگلهای انبوه  وپیدایی   زمینهای زراعتی  ” نوشکن ”  وتداوم جنگهای           

غیر عادانه ، ذوب  شدن یخهای قطبی  ،  اقلیم جهان  و     کشور ما  دیگر گون 

گشته  است  و  آبخیزیهای  غول آسا ی  کشور، زنده گی روستاییان را  تهدید میکند    

بر مناسبات دیرینه ویکنواخت  کوچنده  گی  نیز ضربات نیرومند  واردگردیده  است     

– نفوس  کوچنده گان  سنتی کشور  بسیار کاهش یافته است   بخشی از کوچنده گان   ، 

صاحبان   ترانسپورتهای موتری   ساحها  ی سبک  وسنگین  ،  تاجران  بزرگ  ، 

صاحبان کاخها  ، سرایها  وتجارتخانه ها در دو سوی  خط دیورند    شده اند                                                                                    

این پدیده ها در جنگهای   تهاجمی  کوچنده گان ،   بر هزارستان  بازتاب آشکار ولی 

نا خوشایند  وتجاوزکارانه داشته است                                                                                                             

–  جنگلها ی سرسبز  نورستان کنر ودامان سپین غر  ودیگر بخشهای  افغانستان 

بیرحمانه  قطع بریده  وعریان   شده میرود   این  افراط کاریهای   مستبدانه  ،   قهر 

طبیعت و خشم  دریاهای  سرکش   را در آن  دره  ها   برانگیخته  است  وهرروز 

آبادیهای دوسوی  مرز دیورند خراب ومردم  ، طعمه سیابهای خروشان  میشوند                                                                                             

–  در  وضع   کنونی  مهاجرتها ی غمناک   اجباری  ،  جوانان بیکار    بسوی شهر  

ها وکشورهای  همسایه  ومنطقه نیز  روزتا روز  درحال  فزونی  میباشد                                                                               

–  نبود امنیت  وبمباردمانهای  حق وناحق    اهالی روستاها ی  کشور ازسوی سپاه 

تادندان مسلح  ناتو  ،  با هزاران  دریغ   ودرد  موجبات   محرومیت بیجا  شده گان  

داخلی   و   خانواده های  دهقانان  فقیرکشورما را   فراهم ساخته است                                                                    

–  باید د  انست  که:  کوچنده گی بدوی ترین  شیوه ی زنده گی انسان وافغان سیاره ما 

اند  دفاع ازین مناسبات پوسیده اجتماعی ،  خصومت آشکار با کوچنده گان واین 

سرگردانهای مستعد  به آموزش وپرورش جامعه میباشد                                                                                                         –  احزاب ورهبرانی که به فکر وذکر جاودانی ساختن این شیوه زنده گی بدوی در

کشور  اند  واز زور وبازوی این نیروی  بیسواد ، بی سکون وسرگردان  تاریخ  ،  

برضد  اقوام  برادر ما  بهره برداری سیاسی  افزاری  و   نا به هنجار   میکنند  ، 

بدون ترس از اشتباه  آب به آسیاب  نظامیگران  پاکستان  طالبان والقاعده میریزند   

وبه دوام  راه ورسم    قبیله سااری بیسوادی فقرسیاه وخشونت اجتماعی وبه دوام  

واپسگرایی وشیوه زنده گی  قرون وسطایی   در  کشور ،   خدمت  میکنند                                                                                             

                                                                                                                         –

ضرورت  پژوهش  وشناخت نو                                                                                                                  

برای  شناخت  میراثهای سخت جان  تاریخ  باستان   ونوین    و   دریافت راهها  و  

وسایل   غلبه  بر پراگنده گیهای  سازمانی  ملی سیاسی  جامعه ی    پرتب وتاب   

کنونی    ما    ، باید درباره ی  ترکیب نفوس روستا ها ،   دهستانها ،  ولسوالیها  ،  

شهر ها  ،   کوچنده گان  ،  ترکیب اجتماعی ملی مذهبی  طبقاتی   اقشار وایه های    

نوظهور وایات شهرداریها   ،  شهرها ولسوالیها  ومناسبات میان طبقات اجتماعی  

ملی ومذهبی   کنونی   پژو هش  کرد     نیروهای محرکه ی تکامل اجتماعی و  

وضع جامعه باکش  خود را   باید شناخت .درباره  گسترش  معارف  و   سواد مردم  

درجه ی رشد وبیداری  سیا سی و نیازمندیهای حاد  جامعه  معلومات تاز ه ونو  ین 

بدست آورد                                                                                                                    

درحال حاضر از سقوط  دولت  دکتور نجیب هللا  ودولتهای صبغت هللا   مجددی   ، 

روانشاد  پروفیسور    برهان الدین ربانی  و   طالبان  ، نزدیک به   بیست  سال 

میگذرد   طی این مدت دکتور نجیب هللا   مجبوربه  استعفا ء گردید  راه فرار را به 

گونه  ی  شاه امان هللا درپیش گرفت    ازبیم  جبهه ی متحد  ملی – اسامی  ،  به 

مرکز   نماینده گی ملل متحد  درافغانستان   پناه گزید .  به گونه  مرغ زیرک –   ،  

به  دوحلقه دام افتاد و شوربختانه  قربانی” سیاست مصالحه ملی !” خود  شد                                         

شهرکابل ازسوی مثلث  طالبان  القاعده  وهابیان  واخوانیان    به فرماندهی 

نظامیگران  پاکستان  اشغال گردید                                                                     

–  شا  خه  های نظامی  خلق ،پرچم    سازا   وگروه کار ،  دریک جبهه  با  جنبش 

ملی اسامی   علیه   القاعده   ، طالبان   ونظامیگران پاکستان ،   مقا ومت  

دادخواهانه   را  آغاز نهاد                                                                                               

–  با  حمله ی  خرد باخته گان ” ابن  ادن ”  بر آسمانخراشهای  نیویارک   و 

فروپاشی شتابنده  برجها  ،   توازن  قوای جهانی  تغییرکرد  افغانستان به یکی  از 

گرهگاههای  داغ  جامعه  جهانی  به پیشاهنگی ملل متحد وامریکا مبدل گردید                                                                                                                           

–   در حال  حاضردرحدود  بیست واند  حزب سیاسی  سیکوار، )عرفی قانونی،غیر 

تنظیمی      ومر دمی (  با حفظ اختافات  آشتی پذیر درونی   خود   برضد حضور 

نفوذ مداخله  ودخالت  القاعده  تنظیمهای  تندرو   کندرو  طالبان  نظامیگران   پاکستان   ووهابیان  کشورهای عربی خاورمیانه  و ایران آخوندی  ، دست وگریبان و 

گرم  پیکار اند                                                                                                   

– ولی   فعاان سیاسی  احزاب قرن بیست ویکم  دریک فضای بازتر و آزاد تر وبا 

امکانات بیشتر کار پیکار  مبارزه و زنده گی میکنند  صفوف  آنان  درحا ل حاضر 

غالبا درشهرها  شهرداریهای  ومراکز وایات بزرگ افغانستان به آموزش وپرورش 

مجانی  دسترسی دارند                                                                                                                                                                                                                                                                   

از سایتهای  انترنتی  رسانه های گروهی و کتابخانه ها کم وبیش استفاده میتوانند ولی 

مشکل اساسی  این  احزاب  نوبنیاد    پراگنده گی سازمانی وسیاسی  وجدایی  آنان   

از روستاها دهستانها  محات و  وایات  واز   ز حمتکشان ونیروهای اساسی 

محرکه  تکامل   انقابی   کشور ما میباشد                                                                                                                         

همه فعاان سیاسی  ورهبران این احزاب  در شهرکابل  ومراکز  وایات هرات 

ومزارشریف وننگرهار پکتیا     ود رکشورهای همسایه  وقاره های اروپا  امریکا  

استرالیا از   نیروهای  محرکه ی  تکامل  تاریخ    واز توده های مردم  و   به گونه 

ماهیان از آبهای پاک  میهن  خویش     جدا  افتاده اند                                                                   

– با    فقر بیماری  بیکاری  ،  با   مرگ  وغربت  دست  وپنجه نرم مینمایند                                                                                                                 

–    به باورم  درچنین شرایطی  ،  این   ا  حز ا  ب  سیکوار  به مثابه  چشم وچراغ  

روشن دردهای استخوانسوز مردم  افغانستان  میتوانند  و  باید   جنگهای  زرگری  

خودرا  کنار بگذارند                                                                                       

دست  و آستینها   را  برزنند     برپراگنده گی رهبری وسازمانی  درونی  خود  از 

طریق  انتقاد  ،    انتقاد از خود  واعتراف به اشتباهات  غلبه کنند    .                                                                                     

–   به  رشته ها ی  محکم  اتحاد  وو حدت عمل ونظر     چنگ زنند و  آنگاه    

شورای  مرکزی   ا حزا ب ا ییک  کشور   را  با حقوق مساوی وبه شیوه 

دموکراتیک    تشکیل کنند   .                                                                            

اگر درین شورا  از هرحزب  سه  نماینده  برگزیده  و   با صاحیت آنان   اشترا ک 

فعال  کند  ؛  شمار  اعضای این  ” شورای  تدارک  کنگره ی  جبهه متحد  ملی ”  به 

66  عضو میرسد  .                                                                                                                

این  ”  شورای  منتخب  تدارک  کنگره  ی  موء سس    ”    میتوانند وباید  نخست 

مرکز  د ا یمی   خودرا   درشهرکابل  بنیاد نهند                                                      

–   کنگره  ی    خودرا   دایر نمایند  .از موضع اتحاد  احزاب   دموکراتیک  ملی    

بسوی   وحدت  سازمانی    وسیاسی   حزب واحد   دموکراتیک ملی  گامهای  نوینی  

بلند نمایند   . بسوی گزینش  دموکراتیک ومخفی  کمیته  مرکزی ،  کمیته های 

وایتی  شهرداریها    وولسوالیهای کشور  گامهای استواری   بردارند                                                                                                                   وبه این وسیله   ممکن  ،   بر پراگنده گی سیاسی سازمانی ورهبری کنونی    با 

اهنگی  شتابنده  غلبه   کنند       

-برنامه ی عمل   ” افغا نستان نوین   ”                                                                                  

فعالیت سیاسی   حزب دموکراتیک  خلق  و  دولت   جمهوری دموکراتیک افغانستان   

به فرمان  صبغت ا هلل مجددی  غیر قانونی   اعان شد                                      

ولی “برنامه ی عمل ”  سازمان   دیگر   ی   بنام    ” افغانستان نوین  ” برای  

نخستین  بار  پس از  سقوط  دولت  جمهوری دموکراتیک  افغانستان  وغیر قانونی 

شدن فعالیت سیاسی  آن ، دریک   کمیته  ی هفت عضوی ، درشهر کابل مخفیانه  

طرح  شد  –                                                                                                                    

پس  از نقد  وارزیابی  ،آراستن و پیراستن  ضروری درهمان  فضای  تیره  وتار 

وخونین  کشور   تصویب گردید                                                                                                          

ومتن آن به ضمیمه  بخش دوم   ظهور وزوال ” حزب دموکراتیک خلق افغانستان ”      

وچهارسال پیش از تاءسیس   حزب ” افغانستان  نوین ”  آقای  یونس  قانونی  در  

)22جدی  2511 خورشیدی   (     پس از سقوط کابل ازسوی مثلث طالبان  القاعده    

وهابیا  ن و  نظامیگران  پاکستان  درپشاور  نشر  شد                                                      

درحال    حاضر بخشی  ازارزشهای عام   همان    برنامه  ی عمل  ،   پایه  ی خوبی   

برای توحید برنامه های  عمل   جبهه   متحد    دموکراتیک – ملی شده میتواند                                                                              

موجزاینکه  درحال حاضر   بهترین شرایط   برای فعاان سیاسی  ا حزاب 

دموکراتیک  ملی   وشاخه های روینده ی آن فراهم آمده است     ؛   تا از راه  اتحاد   

طرح وتدوین   برنامه  عمل  واساسنامه های   غنامند   نوین    و   حل   اختافات 

آشتی پذیر کنونی  ،   درمدت  نه بیشتر  ازیکسال  ،  با   پایه  گذاری   جبهه  متحد    

دموکراتیک – ملی     وحدت   عام وتام   سازمانی سیاسی   ورهبری احزاب  

سیکوار. خویش را  تاءمین کنند                                                                                                                               

آنگا ه ازمیان اردوی   نیرومند  زنان  و سازمانهای صنفی  کارگران  جوان   صنعتی   

ترانسپورتی   معادن عالمان  صیقل شده –   دهقانان    پیشه وران شهری  سرمایه 

داران ملی  دانشجویان  نورسته  وجوان    واستادان  دانشگاهها ،  تکنوکراتان  

روشنفکران  روشنگران  پژوهشگران   کار آگاهان  رشته های مختلف   دانش 

وتکنالوژی  معاصر  متحدین نوینی را جلب وجذب  وتنظیم  نمایند .                                                                                                          

درنهادها ی دموکراتیک   مد نی وکانونهای فرهنگی اجتماعی حقوق بشر  واتحادیه 

های کارگری  زنان جوانان  دانشجویان   هنرمندان روشنفکران مبتکر  ژور نالستان                                                                                                           

                                                                                                                             -ودیگر سا زمانهای صنفی   نفوذ خود را گسترش بخشند   وبوسیله ی این تسمه های 

ارتباطی درمبارزات انتخاباتی  وپارلمانی اشتراک فعال کنند                                                                                                                 

گروپ پارلمانی بسازند   تغییر شکل ومحتوای  دولت  ریاستی کنونی را به نظام 

پارلمانی  به شعار روزجبهه  وگروپ پارلمانی خود  تبدیل کنند  وازنظام  جمهوری و  

دموکراسی  پارلمانی  غیرمتمرکز ،  پشتیبانی  پیگیرنمایند                                                                                                                

–   ا ز طرح   سرود ملی   ”  دیار نازنین ”  عاصی  شهید    و آهنگ  دلکش         

” فریاد دریا ”    ،   بدون  برجسته کردن نام این  یا آن قوم وقبیله    واز تشکیل 

اردوی منظم ملی  وتطبیق بی چون وچرای  قانون  مکلفیت  عسکری، برهمه  جوانان 

وطن   ،   در پارلمان  ولویه  جرگه ها دفاع نمایند   .                                                                                                                 

–  ایتافها مشروط و گذرا کنند  .  امتیاز بدهند   امتیاز بگیرند   و  بردولتها  فشار 

بیاورند     تا برای پاکیزه  نگهداشتن  نام ونشان  احزاب دموکراتیک ملی  سرتاسری  

بانفوذ   اجتماعی  ، ازسوی شورای ملی  بودجه و  تخصیص  قایل شوند                    

– تا جبهه  متحد ملی  – دموکراتیک  و احزاب سیاسی   با نفوذ    در نهادهای 

دموکراتیک  انتخابی  و   ا یتافی   جامعه    شرکت کنند  –                                                                                                                                                   

–  به آلت وافزار  بی اراده  ی مقاصد سیاسی این یا آن دولت  همسایه  ،  واپسگرایان 

کژآهنگ  داخلی   و امپریالزم جهانی  مبدل نشوند                                                                                                                                   

و  نقش فعال خودرا  به حیث -رهبران شایسته  ومستقل ملی   واجتماعی  در اجرای 

بی خطای    تصامیم   حزبی  وقوانین  دموکراتیک جامعه ایفاء بتوانند                                                                                                           

ودرنهایت  از   طریق مبارزات   دموکراتیک ملی  صلح  آمیز  وپارلمانی  ،  قادر   

به  استقرار   حکومت دموکراتیک – ملی      شوند  ودرتحوات  دموکراتیک و  

کیفی جامعه  مستعد به تکامل  ما  نقش خاق وسازنده  ی  خودر را   ایفا  ء  نمایند                                                                                                                        

به امید نیل به این اهداف سیاسی ،  اجتماعی  وغلبه بر پراگنده گی سازمانی سیاسی  

ورهبری درجنبش ملی  ودموکراتیک  افغانستان    مستقل   متحد دموکراتیک واحد 

وتجزیه  ناپذیر  ما      

       طرح  فرایند  اتحاد  ووحدت نظر و  عمل                                                                              

–               ا حز ا ب  دموکرا  تیک – ملی  

–  با   تحلیل   مشخص از   وضع   مشخص  عینی  – ذهنی  تاریخی  –    جهانی    

کشور  ، شناخت وآگاهی  به  اصول  مرامی   وبرنامه های  عمل  نه  چندان          

نا  همگون   ا حزا ب  سیاسی  راجستر شده ی کشور   ،                                                                      

–  درروشنایی  تجارب  مبارزات ملی   دموکراتیک   ،قانونی   ،علنی   مسالمت  

آمیز ،پارلمانی  ،کشمکشهای  خونین ،کودتاها  ،  قیامهای مسلحانه  دموکراتیک  ملی  

ضد فیودالی  وضد  امپریالستی   ،                                                                

–  و آگاهی  به   نبردهای  مسلحانه  علیه   تجاوز ات  آشکار وپنهان  نظامیگران 

وتنظیمهای   تندرو   پاکستان    القاعده  ، وهابیان   کشورهای  عربی  خاورمیانه    

اخوان  المسلمین  مصر  و آخوند های ایرانی ،                                                               

–  با عبرت  اندوزی از پیروزیهای درخشان   ،   شکستهای  تلخ  رنجها  وشکنجه  

های  زندانهای مستبدان  افراط کار تاریخ واجتناب  ازتکرار  اشتباهات  گذشته ،             

– اینک  به  مقصد  غلبه  برپراگنده گی  سازمانی  سیاسی  ورهبری احزاب  اییک  

دارای  برنا مه  های  نه چندان ناهمگون  ،  برنامه  عمل  نوینی  را  تنظیم  طرح  

وپیشنها  د میکنیم   وباوردارم  که  با  آراستن  وپیراستن این برنامه ،  برنامه های 

قبا  تنظیم ونها دینه  شده ی احزاب  اییک وقانونی   ،  اختاف  نظرات  احزاب 

دموکراتیک ملی  مردمی  وغیر تنظیمی  به قدر کفایت  کاهش می یابد 

وشرایط  ازم   وحدت  نظر   وعمل   میان رهبران ،   فعاان  سیاسی  وصفوف 

آنان در آینده  ی  نه  چندان دور  تاءمین میشود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

–    درعرصه  ی سیاست  داخلی                                                                                                       

طرفداران  ساختمان  ” افغانستان نوین   ” ،  در راه  تشکیل  دولت  جمهوری مستقل  

دموکراتیک ملی  غیر منسلک  و صلحدوست مبارزه  و از استقال  ملی  تمامیت 

ارضی وعدم وابسته گی کشور به “پیمانهای تجاوزکار نظامی ” دفاع  میکند     .                                                                                            

–   درقلمرو جمهوری  دموکراتیک افغانستان   :   حاکمیت  ملی به مردم تعلق میگیرد                                                                                                                                                                                                                                                              

این حاکمیت توسط انتخابات  آزاد  سری  مستقیم   عمومی   ومساوی عا دانه و 

تاءسیس شورای ملی  تعمیل میشود                                                                                                                              

–  هوادا  ران  “افغانستان نوین ”   ،دین مبین اسام  وسنن پسندیده ی  مردم کشور 

را  رعایت  واز آخرین دستا وردهای دانش  وتکنالوژی معاصر   استفاده  گسترده  

میکند                                                                                                     

–  نظام  اجتماعی کشور  را بر مبنای  ا صول  دموکراسی :   سیستم  چند حزبی    ،  

نظام  پارلمانی آزادی  مطبوعات   آزادی احزاب سیاسی  وانتخابات آزاد  سری   

عمومی    مساوی   ودموکراتیک   استقرار  واستحکام  می بخشند  .                                                                                         

– از الغای مناسبات فرتوت قبیله سااری  زمینداری – اربابی  ، بقایای نظامات  

قرون وسطایی ، دفاع   میکند   .                                                                  

–  از  تاءسیس  شرکتهای  تعاونی  زراعتی  ، اصاح شبکه های آبیاری ،آبادی 

اراضی بکر  و بایر   ) دست نخورده وبی حاصل (  ،  پرورش  وتکثیر  حیوانات  ، 

ایجاد صنایع ونظام اقتصادی مستقل  واز پایه گذاری  زیربنای اقتصادی کشور 

پشتیبانی مینماید                                                                                                 

–    – اردوی  منظم ملی افغانستان  پاسدار صلح  ،امنیت  ،  مدافع استقا ل ملی 

،تمامیت  ارضی ،وحدت ملی ،ادامه دهنده ی  سنن مبارزات عا  دانه ملی  

دموکراتیک  و  آزادیخواهانه ی  ضد  استعماری  ضد استبدادی مردم  آزاد ه کشورما 

میباشد  .                                                                                                  

– افغانستان نوین  ،    ارتقای  قابلیت  دفاعی کشور ،حفظ اعتبار ،حیثیت  وبهبود  

وضع  مادی  ومعنوی منسوبین  قوای مسلح  غیر تنظیمی را   درمرکز  توجه قرار 

میدهد                                                                                                       

–  شورای ملی :  عالیترین  مقام  قانونگذاری درکشور است  این مجلس از طریق  

انتخابات آزاد دموکراتیک  ،مستقیم   مساوی  ، عمومی  با آرای  مخفی  مردم 

افغانستان  انتخاب وتشکیل میشود     .                                                            – برای  تاءمین  استقا ل قوه ی  قضاییه  غیر تنظیمی ، تنظیم  امور قضایی  

ومحاکماتی ،    برمبنا ی احکام دین  اسام  ،اصول دموکراسی  ارزشهای 

دموکراتیک  اعامیه ی   حقوق بشر     اجرا آت صورت میگیرد   .                                                                                                               

افغانستان نوین   در راه  تشکیل  یک دولت جمهوری  مستقل  ملی  مردمی –       

غیر منسلک  متحد    دموکراتیک  وصلحدوست مبارزه میکند  .                                         

– این دولت برپایه منافع  همه طبقات  واقشار زحمتکش     تما می  ملیتها   اقوام  

قبایل  مناطق   وپیروان کلیه  ادیان مذاهب  فرقه  ها وطریقه های اسامی درقلمرو 

سیاسی  ”  افغانستان  ”    استقرار می یابد                           .                

افغانستان نوین    :  تشکیل جبهه متحد  دموکراتیک   ملی  را  وظیفه عمده  مبارزه  

سیاسی  خود می پندارد  این جبهه برپایه  اتحاد داوطلبانه  احزاب ملی  دموکراتیک  

ترقیخواه  ،سازمانهای اجتماعی  ،اتحادیه ها صنفی ، انجمنها  ،کانونها  فرهنگی  

جنبشهای  ملی  ،  شخصیتهای مستقل  ،متنفذین روشن بین ملی  محلی  مذهبی 

اجتماعی  وفرهنگی  تشکیل میشود                                                                                               

وزمینه  ی اشتراک فعال  و آ گاهانه  ی   همه بانوان   ومردان ترقیخواه   وطرفداران 

دموکراسی اتحادملی  ترقی اجتماعی  صلح نوسازی  وبازساز ی کشور،   در صفوف 

آن مهیا میگردد   .                                                                                                                       

–درجبهه متحد   دموکراتیک – ملی اعضای جمعی وانفرادی  حق  عضویت   

وفعالیت  آزادانه  داشته میباشد   تصامیم  رهبری  بر اساس موازین  واصول  

دموکراسی  به اکثریت  آرا ئ اتخا ذ میشود .                                                                           

درعرصه  اقتصاد ملی                                                                             

افغانستان نوین   :  به انکشاف  سریع  اقتصادی  ، تجارت   ،افزایش    صا درات 

ورشد نیروهای تولیدی   اهمیت  حیاتی  قایل است  .                                                                                      

– برای لغو  ورفع  انحصار  دولت  از اقتصاد  وبازار طرحهای  مشخصی  را  

پیشنهاد میکند     از تشبثات  آزاد سرمایه دار ان  ملی  ،ایجاد ورشد صنایع ملی ،    

فر اهم شدن تسهیات قانونی ، برای صاحبان صنایع  ملی  وبه خاطر  تقویت   همه 

بخشهای  اقتصاد ملی   ازجمله  بخش خصوصی  ،کوپراتیفی   ،مختلط و بخش  

دولتی اقتصادملی     حمایت میکند    .                                                           

–  ازهمکاریهای  اقتصادی  ومساعدتهای مالیی  بیقید  وشرط خارجی ، بانکها  

،سازمانهای خیریه بین المللی وسازمانهای غیر دولتی به مقصد رفع ویرانیها ی جنگ  

واعمار مجدد کشور پشتیبانی بیدریغ  می تماید   .                                                                                              – از ایجاد وتقویت جنبش کوپراتیفی  به ویژه درعرصه  زراعت  دفاع  میکند  

ومیکانیزه شدن  زراعت   استفاده  وبهره  برداری از اراضی بکروبایر ،  منابع  آبی    

جنگلها   وحیوانات را برای پیشرفت وتوسعه ی اقتصادملی ضرورت اساسی  می 

پندارد   .                                                                                               

–  این سازمان  ،  از ارتقای سطح زنده گی دهقانان  ، مالداران   کوچنده گان 

سرگردان وتمامی  بادیه نشینان کشور واز بازگشت  آبرومندانه  واسکان مجدد 

مهاجران اجباری به وطن دفاع قاطع  میکند   .                                                     

–  ازرشد پرشتاب صنایع ملی ،صنایع دستی ، پیشه وری ،انکشاف صادرات  ، به 

ویژه صادرات قالی وقره قل  ،توسعه وسایل ترانسپورتی ،احیای  شبکه های برق  

،مخابرات ومواصات افغانستان نوین    پشتیبانی   ودفاع  جدی می  نماید  .                                         

– افغانستان  نوین :    به این باوراست که :   بار سنگین مالیات  غیر مستقیم  ازدوش                                                                                                             

مردم کشور برداشته شود ، مالیات مستقیم  افزایش یابد  واز اموال لوکس وتجملی 

مالیات مترقی اخذ شود     .                                                                                                                                                                                                                         

به حفظ وپاکیزه گی محیط زیست  وپا ک کردن ماینها  ومهمات منفلق نشده  توجه 

فوری مبذول گردد                                                                                    

-ازمنابع سرشار طبیعی ومعادن  بر اساس  آخرین تجربه های علمی  ودستاوردهای 

تخنیک معاصر استفاده وبهر ه برداری اقتصادی وعلمی صورت میگیرد .                                                                                                      

– برای تحکیم پایه های  استقال  ملی  ،ارتقای   سطح زنده گی  ورفاه مردم  ، به 

ایجاد  دستگاههای  فلز سازی  ،ذوب آهن  ، استخراج  وانتقال گاز  ،معادن  ،تولید 

انرژی برق  ،راههای آهن  ،توسعه  خطوط مواصاتی  ،ترانسپورتی  ،احداث صنایع 

–     سبک واستهاکی  ،انکشاف سیستم پانگذاری  برای یک اداره ئ سالم  

وپیشرفت اقتصادملی  کشور ضرورت حیاتی دارد .                                                                                                      

افغانستان نوین    : با درک  وشناخت  این ضرورتهای مبرم حیاتی  ، درتما م این  

استقا متها کاروپیکار آگاهانه میکند  و طرحهای مشخصی   را  در روشنی  برنامه  

های  عمل  جبهه  متحد  ملی دموکراتیک  و   درزمینه های   مختلف رشد وتوسعه 

اقتصادی  ملی  پیشنهاد میکند 

        درعرصه  ی اجتماعی   

–  افغانستان نوین    به منظور ارتقای سطح حیات  وبهبود  رفاه  مادی  ومعنوی  

مردم  درنظر وعمل  مبارزه  خواهد کرد  تا :  از معلوان  ،معیوبان   جنگ ،  

مواظبت  دایمی  به عمل آید   .                                                                                   

برای رفاه مادی   ومعنوی بازمانده گان  شهیدان ، قربانیان جنگ ، بازنشسته گان  

،کارمندان شایسته علم هنر وفرهنگ  ،خانواده های  بی سرپرست   وبیوه  زنان       

با  آهنگ  شتابنده  و بدون  بهانه تراشی  تسهیات ازم قانونی فراهم شود  .                                                                                         

به وضع بهداشت  وصحت مردم  ،  احیای  مجدد  بیما ر ستانها  ،ساختمان مراکز 

صحی  ،توسعه موءسسات  حمایه طفل ومادر  وزنان  باردار یکسال رخصتی با 

معاش  منظورمیگردد .                                                                                

-علیه تولید  خرید  فروش  استعمال   ،قاچاق  وترافیک  مواد مخدر  ، علیه فحشاء  –             

)  گنا ه بزرگ (      میگساری رشوه ستانی ،احتکار ، اختاس  بیروکراسی،   فساد 

اداری ، آدم ربایی ،گروگان گیری ، طیاره ربایی رهزنی رهبندی  باجگیری   

تروریزم  ، مصادره  وغصب جایدادهای اشخاص ،غارت  داراییهای  عامه  و سایر   

جرایم ومنکرات به شدت مبا رزه ی  قانونی  وشرعی صورت میگیرد                                            

– علیه کنجکاویهای بی مزه  درزمینه  زنده گی  شخصی  آزادیهای  دموکراتیک  

وحقوق اساسی  مردم، بر مبنای  احکام دین  و قوانین مملکتی، ارزشهای  اعامیه  ی                                                                                                             

حقوق بشر ، مبارزه ومقاومت داد خواهانه آغاز میشود  ودر سطح  ملی  گسترش    

می یابد  –                                                                                                                                                                                                                                

آینده کشور به جوانان تعلق دارد  افغانستان نوین  بادرک وشناخت  این حقیقت 

درخشان  آموزش وپرورش  وطندوستانه  ی نسل جوان  ، به ویژه نزدیک به                                  

یک    ملیون کودک  بی سرپرست یتیم و بیمار وطن را جز ء اهداف تاءخیر ناپذیر  

مبارزه ی   خود می شناسد                                                                                                           

– به زنان  وبانو ان  مستعد به  کار ،  حق ا شتر ا ک فعال درحیات  اجتماعی ، 

فرهنگی  ، سیاسی  ،  اقتصادی    و  ادا ری بدون هرگونه تعصب و  تبعیض  وتحجر  

قرون وسطایی  مساعد میشود  .                                                                                            

– حق  کار  برای  تمام  افراد مستعد به کار   ،حق   استراحت  ،ورزش ، سیر وسفر  

مصوءنیت مسکن   ،مخابرات   حقوق  تقا عد  ، بیمه های صحی  واجتماعی ، –  حق   تعیین حد اقل دستمزد    حق تشکیل  اتحادیه های مسلکی  وصنفی برای 

کارگران  ،  د هقا  نان   ، زنان ،جوانان ، روشنفکران مبتکر  ، حق تشکیل احزاب 

سیاسی  ومحاکم ملی  حق اعتصابات  و تظاهرات مسالمت آمیز  ، حق قراردادهای 

جمعی  برای کارگران   ،کارمندان  وتمامی  شهروندان کشور    همچنان  حق 

آزادیهای  دموکراتیک  .حقوق اساسی مردم  طبق  قوانین  مملکتی  ارزشهای  

اعامیه ی  حقوق  بشر.موازین  بین ا لمللی  فهرست  نا مکمل  حقوق وآزا دیهای  

شهروندان کشور میباشد                                                                                                                                                                                                                              

درعرصه  فرهنگ                                                                                            

– افغانستان نوین ،   به این  باور  است  که برای انکشاف  معارف عصری واسامی   

احیای تعلیم وتربیت ملی ،عمومی  ، توسعه تعلیمات عالی مسلکی  ، تقویت جنبش 

سواد وسواد آموزی  و پژوهشهای علمی محققان  و پژوهشگران  ودانشمندان کشور   

زمینه های  مساعد ی بایستی  فراهم شود    .                                                     

–  به احیا وانکشاف  موزیمها   ،مطبوعات  ،وسایل  اطاعات  جمعی  ، انجمنها 

وکانونهای فرهنگی وکورسهای  آموزشی  توجه  ازم  مبذول  گردد  واز دستبرد به  

میراثهای  معنوی مردم   واز حفریات خودسرانه ی  اثار  تاریخی باهمه  احساس  

مسوءلیت ملی وجهانی   جلوگیری  به عمل آید     .                                                                                         

– آثار  با ارزش علمی افریده های ادبی  وهنری دانشمندان  وروشنفکران مبتکر  

کشور نشر شود  واز پیشگامان  علم هنر  وفرهنگ مواظبت دایمی صورت بگیرد              

– موءسسات  تعلیمات  ابتدایی ومتوسط مجانی و اجباری  برای دختران  وپسران   

احیا گردد  ومکاتب  عالی ومسلکی  دولتی وخصوصی  توسعه یابد    .                                                              

– پرورش کادرهای علمی وفنی درمرکز توجه  وزارتهای تعلیم وتربیت  تعلیمات  

عالی  -مسلکی ، ارگانهای قوای مسلح ، اکادمی  علوم  ودیگر مراکز تعلیمی فنی 

وتخنیکی افغانستان  قراربگیرد  ودرنصاب تعلیمی   این مراکز  آموزشی  وپرورشی                                                                                                                                                                                                                           

متناسب  به نیازهای نسل رشد یابنده قرن بیست ویکم  بیدرنگ تجدید نظر اساسی  به 

عمل آید .                                                                                                                                                                                                                                   

ازدستا وردهای علوم وتکنالوژی معاصر ؛  به مقصد اعمار مجدد  احیا ونوسازی  

میهن  ویران شده ی ما  ، بدون هرگونه تعصب وتنگ نظری بهره برداری شود                                                   

– برای تربیت  بدنی وذهنی نسل جوان  ، میدانها  و کلوپهای ورزشی ، قراءت خانه ،    

اتا قهای کنفرانس ودیگر تسهیات  ازم  ضروری فراهم شود            –  اصول عالی اخاقی به ویژه  احترام به جوهر معا رف اسامی ، سنن  پسندیده ی ملی ، وفاداری به ارمانهای صلح ،دموکراسی  ،استقال  ملی  ، ترقی و عدالت   

اجتماعی  ، عشق به وطن  واحترام به مقام واای  انسان  زحمتکش  وکاردوستی  در 

صفوف دانشجویان  ودانش آموزان  ونسل جوان کشور  تبلیغ گسترده  شود .                                                                                                             

–  کینه ی  مقدس علیه  آتش افروزان جنگ  ، آشتی ناپذیری با دشمنان مردم میهن   

به ویژه  برضد   استبداد واپسگرایی   تندروی تروریزم  القاعده ،طالبان مرگ    ، 

نابرا بری   حقوقی ، بهره کشی ، طفیلیگری ، زن ستیزی ، مردسااری   ، قبیله  

سااری  وظلم ملی واجتماعی درنسلهای روینده ی امروز وفردای وطن  ایجاد 

وپرورش یابد . 

درعرصه  روابط متقابله  قبایل  ،اقوام   وملیتهای  برادر سا کن کشور                   

– در دل ودامان وطن محبوب ما افغانستان قبایل اقوام وملیتهای  برادر  هندو سک  

نورستانی  پشه یی  بلوچ ، ترکمن  ازبک   هزاره  تاجیک و پشتون  ودیگران  با 

احسا س  دردها ، رنجها  وافتخارات مشترک  کار زنده گی ومبارزه میکنند ،   اتحاد 

برادرانه  دوستی  وهمبسته گی  آنان  ثروت سرشار خلقهای ازا دی  دوست وطن ما 

میباشد 

ولی طبقات حاکمه  ، ساطین جبار  و محافل حاکمه  کهنکار کشور با استفاده از 

شیوه اداره های استبدادی وپالیسی کهنه استعماری ” تفرقه بیفگن  و حکومت کن ”  

طی قرون متمادی به ویژه  درسراسر قرن 26 و  11  گرایشهای  نا سالم  خصومت 

ملی ، استثناء  طلبی ملی ، عظمت   طلبی ملی  ستم ملی  وتبعیضهای  محلی  زبانی 

جنسی ونژادی وتحقیر ملی و  .مذهبی را  برانگیخته ، مانع تاءمین تساوی  حقوق 

سیاسی   اقتصادی  وفرهنگی قبایل   واقوام  برادر ساکن کشور واحد ما شده اند                           

–  برخاف  این   پالیسی   آزادی کش  ضد ملی ضد دموکراتیک   و  واپسگرایانه ،  

–     هوادارا ن  ” افغانستان نوین   ” ونیروهای طرفدار  دموکراسی  اتحاد ملی  

آزادی ملی  وتمامیت ارضی  به این باوراند که  :-   به  حل عادانه ی  مساءله ملی  

ونظم عادانه  درمناسبات  ملیتها،  اقوام   وقبایل کشور بر مبنای  احکام دین  وسنن 

پسندیده ی  ملی   موازین  قانون  ، اصول آزمون  شده  دموکراسی ، حق تعیین 

سرنوشت ملل  وارزشهای اعامیه ی  حقوق بشر  میتواند  وباید برخورد کند   .                                                                                                                   –  بر تشکیات وتقسیمات ملکی  واداری افغانستان کنونی  بر اسا  س  تعدا د  نفوس ، 

ویژه گیهای تاریخی  ، فرهنگی  سنن پسندیده  ی ملی  درجه  ی  رشد اقتصادی  –

اجتماعی  مرد م کشور  تجدید نظر اساسی به عمل آید  .                                                                               

–  به اقلیتهای ملی ومذهبی  و  اداره  های محلی  ، درچهار چوب  افغانستان واحد  ، 

اختیارات  و   صاحیتهای   وسیع تر  اداری و حقوقی داده شود     .                                                      

– به تمام  شهروندان ،   کارت  هویت   شهروندی   توزیع گردد     تمام شهروندان 

کشور  بدون تبعیض وامتیاز  از افتخار خدمت زیر بیرق  ،دفاع از استقال ملی و 

تمامیت ارضی  برخوردار شوند   به منظور محو  ناهمگونی  و نابرابری درسطوح 

رشد  اقتصادی  ،اجتماعی وفرهنگی مناطق جداگانه  ، تدابیر  عا دانه  ضروری  

اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی  وحقوقی اتخاذ گردد                                             

وبرای انجام  دقیق  وبی خطای این اهداف  باید  زمینه ی   سرشماری نفوس 

افغانستان  زیر نظر وبه همکاری  سازمان ملل متحد  فراهم شود                                                                            

–  درسال  2665 ع  صد سال  تمام   ودر حال حاضر 226سال ازقرارداد  استعماری  

خط  دیورند  سپری میشود   ولی میراثخواران  استعمار بریتانیای  کبیر بازهم  با 

مشتعل ساختن  آتش جنگ  بین تنظیمهای  تندرو   وتشدید  تشنج  درمنطقه  به ویژه        

با بسیچ وصدور طالبان و  القاعده  ونظامیگران پاکستان  درقلمرو افغاستان  دخالت     

ومداخله  نا هنجار و  به  حق تعیین  سرنوشت  خلق  کشورما    تجاوز آشکار میکنند                                                                                                   

–    افغانستان نوین :  با درک وشناخت این  واقعیتهای  تلخ تاریخ  و به  اسا س 

ارزشهای اعامیه  ی  حقوق بشر  واحترام به تعهدات  وموازین قبول شده ی بین 

المللی  اصول همزیستی مسالمت آمیز  اصل تساوی حقوق  عدم  استعمال قوه برای 

حل منازعات  بین المللی وعدم  مداخله در امور کشورها  ، ازحق تعیین سرنوشت 

ملل ومردمان  برادر   ساکن  قلمرو  افغانستان    دفاع عادانه میکند                            

وطرفدار حل  وفصل   عادانه وصلح آمیز  کلیه مسایل مورد اختاف باهمسایه گان 

ازجمله با دولت پاکستان  ومدافع جدی همکاری  اقتصادی  ،تجارتی وفرهنگی  میان 

ملل ومردمان منطقه  میباشد   .                                                                                                    

– حق آموزش به زبان مادری  شهروندان تاءمین شود  به حل سریع  شتابنده  مساء  له  

کوچند  ه گان  واسکان بیجا  شده گان  توجه  جدی مبذول گردد  .                                                                      

–  به منظور حفظ ورشد  ارزشهای فرهنگی ، زبانها  ومیراثهای  معنوی  ،  اد بی   

وهنری  کشور  به گردآوری  وحفظ فلکلور  ،ادبیات شفاهی مردم  ،  سنن   رسوم ، 

روایات   تمام  ملیتها  اقوام  وقبایل  کشور   توجه پیگیر به عمل  آید   .                                                                                                                               

–  درعرصه ی  سیاست بین ا لمللی                                                                        

منا فع حیاتی ومو قعیت جغرافیایی کشور ما  حکم میکند  که :   حزب دموکراتیک 

خلق افغانستا ن و جبهه  متحد    دموکراتیک    – ملی ،   درعرصه  ی  سیاست 

خارجی  ،مشی مستقل ملی  وصلحجویانه را تعقیب کند ودرراه  برقراری مناسبات 

سالم بین المللی  گامهای استوار بلند کند  درمناسبات بین ا لمللی  اصل تساوی حقوق  

،عدم استعما  ل قوه برای حل  منازعات وعدم مداخله  در امور کشورهارا  مراعات 

نماید  .                                                                                                          

–  باهمسایه گان ،  کشورهای عضو نهضت عدم انساک  وتمام دولتهای صلحدوست  

روا بط دوستانه برقرارمیکند  .                                                              –                 

–    درجنبش عدم انساک  ،کشورهای اسامی  درسازمان نوبنیاد ” ایکو”   اشتراک 

فعال ونقش سازنده  ی  خودرا  ایفاء می نماید  .                                                              

–  منشورملل متحد ،اعامیه حقوق بشر  وموازین قبول شده  ی  بین ا لمللی را  

رعایت واز خلع ساح عام وتام  ،تحت نظارت  کامل بین  ا لمللی حمایت کند  .                     

–   درجنبش جهانی به خاطر تاء    مین صلح   .امنیت بین المللی  آسیا  ،ایجاد نظم 

عادانه نوین بین المللی  فعاانه اشتراک ورزد .                                                                                                                                                                

تقویت مناسبات  همکاری  اقتصادی  وتجارتی با همسایه گان ، کشورهای اسامی  

منطقه وجهان  را درمرکز  توجه قرار دهد  .                                                                                                                                                                                       

– درزمینه  ی  انسداد قاچاق  مواد مخدر  با کشورها   وسازمانها ی  مماثل  بین  

المللی  فعا انه  همکاری کند .                                                                             

–   زمینه ی  تقویت وگسترش مناسبات  بین احزاب  ، سازمانها  انجمنهای فرهنگی  

افغانستان را ، با احزاب سیاسی ،  سازمانهای بین  المللی  وانجمنهای فرهنگی مماثل  

ازمجاری  دیپلوماتیک مساعد کند .                                                                          

–  علیه همه  پیمانهای تجاوزکار نظامی  ،اتحادیه های اقتصادی  وسیاسی که اغراض 

شوم نو استعماری  داشته باشد  مبارزه ی  عا دانه نماید  .                                             

این طرح  برنامه  عمل    برای  اتحاد  ووحدت    احزاب دموکراتیک  ملی  

سیکوار  مردمی   وقانونی پیشنهاد شده است                                                      

   آ رزومندم    که با ابراز نظریات سازنده  ومبتکرانه  احزاب دموکراتیک اییک  

کشور  غنا  ومحتوای فعال تر ی  یابد  ورهنمای عمل قرارگیرد                                    

باعرض حرمت                                                                                                              

اکادمیسین  دستگیر پنجشیری                                                                                                 

ایالت  واشنگتن    –  امریکا                                                                                               

اول جنوری 1125   میادی                                                                                        

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.