دروغهای ویدیو را گوش نمودید و این هم شعری در ارتباط ملا ها !!! ….از میم دارو

چرا  احمق  در جهان  قریه دار است

درملک  ما زاینها بی شمار است

در مکتب  و دانش را ببستند

برای  رشد عرفان در جدال است

 علمیت  و عقل از گله ها رفت

چرا که احمق  دین  افسقال  است

زنام دین  و قرآن  توشه کردند

 بر وجدان حکم تارک رحنه کردند

 همه  نظم و عدالت  ریخته  در هم

ملا حاکم  شده در این  میهن

دیوان  قضا را رشوه  گرفتن

بجایش حکم  صحرا جاری کردند

بریدند سر و کشیدند چشمها را

طفل چهار ساله را قنغاله کردند

دهان طفل معصوم بوی شیر داد

دامنش با خیانت  لکه  کردند

که حالا زن  شدی مال من هستی

کینز و برده و عیال من هستی

اگر سری  ز در بیرون  کشیدی

 مگر شلاق  و تازیانه من ندیدی

ترا از دست  دوم  آفریدند

و برمن عشق  وعشرت را فزودند

اگر از من تو نعمتی بخواهی

پی  مکتب  و علمیت  نه شتابی !

چرا که همه چیز برتو حرام است

برایم  حق  حکومت  مدام است

تو جز برعشرت  من پاز یچه باشی

 در کشتنت برمن  چو مورچه باشی

برایت  جز یک مرد است  کفایت

برای  من چهارتا زن  روایت