نوشته محترم احمد سعیدی را درباره بازی با سرنوشت ملت مطالعه کردید و حالا شما را دعوت میداریم که بالای لینک نیوریاک تایم فشار دهید ُ سخنان دو ریئس جمهور (امریکا و افغانستان ) را بشنویدُ برای شنیدن ویدویو را باز کنید.

http://atwar.blogs.nytimes.com/

سفر جناب  کرزی  ریئس جمهور  افغانستان به قصر سفید امریکا