پیام تسلیت بمناسبت وفات انجنینر عزیزالله همدرد.

با تاسف فراوان از در ګذشت نا بهنګام رفیق، همسنګر زمان سخت و دشوار و همرزم عزیزالله همدرد یکی از فعالین سیاسی ح د خ ا(حزب وطن) آګاهی حاصل نمودیم وی با این مرګ المناک قلب رفقا و دوستانش را داغدارساخته جهان فانی را وداع ګفت۰ به داکتر صاحب رحمت ا  لله  همدرد و امین جان بزګر و جمله اعضای خانواده شان، اقارب و خویشاوندان متوافی تسلیت ګفته مارا نیز در غم و اندوه شان شریک بدانند۰

روانش شاد باد

حسن آرش

نجیبه آرش