محترم احمد سعیدی یک تن از هموطنان صدیق و تحلیل گر سیاسی کشور در بستر بیماری بسر میبرد .


جناب  محترم  احمد  سعیدی  نسبت  به  مریضی  که  مدتها پیش   عاید  حالش  بود  اکنون  تلکیف شان وخیم تر  گردیده  و برای علمیات  بزرگ و ضروری آماده  میباشد .  برای  این  شخصیت  آگاه  و وطن پرست  کشور  از خداوند  متعال  صحت  یابی  کامل شان را تنما  میداریم