تیر بلا : م- اسحق « ثنا » از ونکور کانادا

 **********

آه در بزم طرب زمزمه پرداز نماند

شورو سرمستی آوازنی ساز نماند

 خوبرویان کجایند و هوس ها خاموش

دگر آن مستی و آن دیده ی گلباز نماند

بسکه از هر طرفی تیر بلا میبارد

ذوق پرواز به مرغان خوش آواز نماند

بلبل از شاخ و قناری ز چمن شد بیرون

آه که در باغ دیگر محرم دمساز نماند

شعر بسیار شد و ارزش آن بیمقدار

مگر امروز دیگر شاعر ممتاز نماند

شد مگر ختم دیگر شیوه ای رندی و وفا

یا که در کوی وفا عاشق جانباز نماند

ای “ثنا” باغ ز جوش گل و بلبل خالیست

سیر در گلشن وان مستی و انداز نماند

محمد اسحاق “ثنا”“