نخستین جشنواره ی ادبی گُل انگور هرات : شاه ولی بهره

  نخستین جشنواره ی ادبی گُل انگور هرات طی محفل با شکوهی با اشتراک  بیش از یکهزار تن از شعرا نویسنده گان ، بزرگان ومتنفذین ، هنرمندان ، باغداران وباغبانان نمونه ی ولایت هرات روز جمعه در باغ هزار جریب هرات ولسوالی گذره تدویر یافت. این محفل فرخنده با تلاوت چند آیت از کلام فیض بخش الهی توسط قاری هروی نورباران  وسپس خواجه احراری با نوای نای صوفیانه وزمزمه ی شعر حضرت مولانا فضای محفل وباغ  را رونق معنوی بخشید.
ولی شاه بهره رئیس انجمن ادبی هرات طی صجبتی ، تاک را انگشت شهادت باغ  وبرگ را دست سبز تاک به سوی آستان حضرت حق در حال نیایش واستدعا معرفی نمود.

رئیس انجمن ادبی هرات ضمن اشاره به پیشینه ی تاریخی وجایگاه فن شریف باغداری در عصر تیموریان هرات ، ازتدویر محافل ادبی حضرت مولانا جامی در باغ های مشهور هرات با حضور سلاطین آن دوران یاد آوری نموده واحیای مفاخر ادبی وفرهنگی هرات باستانی را از جمله ی وظایف حتمی انجمن ادبی هرات دانست.

ولی شاه بهره ، معرفی غنامندی هرات را در حوزه ی فن شریف باغداری به جهانیان ، تقدیر از مقام باغداران وباغبانان نمونه ، جلب حمایت های دولت درراستای ایجاد کار خانه های تولید آب انگور در شهرک صنعتی ،فراهم آوری تسهیلات در امر صدورهرچه بهتر وبیشتر انگورهرات به ولایات همجوار ، کشور های همسایه وممالک جهان واعلام باغ هزار جریب هرات را به افتخار تدویر نخستین جشنواره ی ادبی گُل انگور هرات به عنوان نخستین سایت وساحه ی پژوهشی تحقیقاتی دانشکده ی زراعت دانشگاه هرات از جمله ی اهداف اساسی این جشنواره عنوان نموده ولوح سپاس انجمن ادبی هرات رابه محترم  حاجی محمد نعیم کریمی رئیس مجمع باغداران هری اهدا نمود.

محترم اصیل الدین جامی معاون مقام ولایت هرات ضمن تقدیر ازین ابتکار انجمن ادبی هرات وحمایت مجمع باغداران هرات که زمینه ی معرفی هرچه بیشتر باغداری هرات را میسر ساخته است ،  ازاحداث باغ ها ی هرات ابراز خرسندی نموده از حمایت های همه جانبه ی اداره ی محلی هرات درراستای توسعه ی فن شریف باغداری اطمینان داد.

استاد محمد ناصر رهیاب عضو هیئت رهبری انجمن ادبی هرات ضمن بیان تاثیرات مثبت تدویر آن جشنواره از جایگاه واژه های انگور ، تاک وباغ در ادبیات کهن وغنامند زبان فارسی دری یاد آور شده واز شعرای معاصرکشور خواست تا در راستای معرفی ظرافت های باغ وتاکستانهای هرات در قالب اشعار  بذل همت شاعرانه نمایند.

محترمان استاد امید رئیس اسبق دانشکده ی زراعت دانشگاه هرات مقاله ی پژوهشی اش را پیرامون نقش انگور هرات در توسعه ی اقتصادمردم هرات، استاد غلام رسول پویان مقاله اش پژوهشی  را پیرامون تاریخچه ی فن باغداری هرات به خوانش گرفته  ومحترم داکتر سید محمد نعیم عالمی رئیس شفاخانه ی حوزه وی هرات پیرامون فواید وداشته ای انگور هرات از دیدگاه علم طبابت صحبت همه جانبه ی را ایراد نمود.

محترم استاد رستمی سروده ی خویشرا به خوانش گرفت وبلبل هروی با نمایش گوشه های از هنر ش  بر رونق وجذابیت آن جشنواره افزود.

درقسمت اخیر این جشنواره محترم الحاج محمد نعیم کریمی رئیس مجمع باغدارن هری ضمن تشکر از ابتکار انجمن ادبی هرات ، از چگونگی ایجاد ساحه ی پانزده هزار جریبی باغ هرات به همت باغداران  هرات بدون کوچک ترین حمایت وتقدیر دولت ومقامات مرکزی درین مدت  معلومات داده ،  آماده گی آن مجمع را درراستای توسعه ی باغات هرات تا مرز های کشور های همسایه اعلام نمود.

در قسمت اخیر این محفل باشکوه سپاسنامه های از طرف انجمن ادبی  هرات به پنجاه تن از باغداران  وباغبانان نمونه ی هرات  اهدا گردید.

این جشنواره ی ادبی باقرائت قطعنامه ی مبنی بر عطف توجه بیشتر دولت در حمایت از فرهنگ باغداری ، نمایش تیاترهای کوتاه  مدیریت تیاتر ریاست اطلاعات وفرهنگ وموسیقی غزل ومحلی وصرف غذای چاشت حوالی ساعت چهارعصرموفقانه با انجام مصاحبه ها وگفتگو های  سی رسانه ی محلی وبین المللی خاتمه یافت.