گام مثمر ُ شعر زیبا از : ج عابد

download******** 

دل بدریا نزنی، تسخـــیر دنیــــا نـــکنی

نشوی شهره بشهر، خـــاطره انشأ نکنی

به هوس نوش نکنی، از خُـم نوشین بتان

تاکه در راهِ طمع، رنجه تمنــــا نــــکنی

ژرفی معنای محال را نبری پی به گمان

تاکه سجــــــاده گرو، برلب مینــا نــکنی

سینهِ اهـــــل نظر، گنــــجی معانئِ کلام

بی هنر بر دراین خــــــانه تو ماوا نکنی

نقش دیرینه شکن، عـــــادت امروزه پذیر

فردی خود ساخته شوی، تکیه به ابأ نکنی

آبله گــرنشود، زیبِ کفِ دستــــی خودت

نقشی با رنگ حنا، مرغوب و زیبا نکنی

زتلاش خرمن اندیشه گـــــیرد نقشِ مراد

نبینند در شب تار، نوریـــــکه آرا نــکنی

(عــابد) از طاق بُلند، مقصودِ جانانه بعید

تاکه در کسب هـــــدف، غلغله برپا نکنی

 

ج (عابد) ۷ جون سال ۲۰۱۳-هالند