دروغ است : …به اقتباس از شعر محترم باری جهانی ( دمور وصبت او نصیحت) …..مسعود حداد

 hadad

    ببخش ای مادرم قربان نامت

خدا حافظ الی روز قیامت

ترک کنم من این جهان راباخودم

میفرستم کافران را در عدم

مراامشب بآغوش گیردحوری

بنوشاند شراب انتحوری

عالم دین وارث پیغمبر است

شافع روز جزا ومحشر است

اوبه من کردقصه هائی ازبهشت

قصه ای بی منتهای از بهشت

گفت اگر جان را دهی در راه دین

می برندت در بهشت عندالیقین

هرچه زودتر باید آنجا من روم

ای خوشا که سوی جنت می دوم

چه زیبا است،چه رعنا، حورجنت

چه شیرین! خرما و انگور جنت

گفت آنجا عسل هایش، فراوان

شیر جنت است درجوی ها، روان

زنزدت میروم ای مادر زار

در آن دنیا بود باقی دیدار

««»»»

تراسوگند به آن یکتا خدایم

عزیز دل نکن تنها رهایم

اگرچندی هنوزهم بی قراریم

ولی با رفتنت ما خوار زاریم

چه خواهد کردمادرآواره ات

بادوطفلِ خواهر بیچاره ات

 فریبت میدهد ملای مکار

هرآن چیزیکه گوید باور مدار

عزیزانش همه خندان وخوش اند

به تحصیل اند ویادرعیش ونوش اند

زآن جنت که بابا گفت بریدند

به هرشهری به خودخانه خریدند

سفر در لندن وپاریس نمایند

 درآنجا ها با حوران جا بجایند

 ترا ترغیب به آن دنیا نموده

به زیر واسکتت بم جا نموده

دروغ است،قصۀ حوری دروغ است

شراب وباغ انگوری دروغ است

عسل خواهی همین دنیا فراوان

کجا پشتش روی فرزند نادان!

نرو جانم ز نزد مادر خود

بمن مگذار غمِ خاکسترخود

توئی جانم،توئی هستی و بودم

فدای تو شود روحم، وجودم     

مسعود حداد

13 جون 2013