شب قدر : نوشته نذیر ظفر

nazir zafar_esalat

شب قدر است و قدر خود بدانید

درین شب از تجــــلایش نما نید

شب قدر است و احیا کن به زاری

به پیش حضــرت اش با اشکباری

شب قدر است بگذر از خور و خواب

سحر کن شــــــــــام را با چشم پر آب

شب قدر است و قران را بسر کن

به طاعات الــــــــهی سینه تر کن

شب قـــــدر است و شام نورباران

زعرش تا فرش دارد ذکر سبحان

شب قدر است و قران گشته نازل

بخــــــوان قران تو ای آگاه عا قل

شب قدر است امشب ؛ ای خدایم

ز الطـــــــــــاف خدایی ده دوایم

شب قدر است سلطانا غریب ام

ز فضل خود بکن لطفی نصیبم

شب قدر است ای سبحان قادر

بکن رحمی به مهجوران قاصر