آنهائیکه حرمت خانه خدارا میفروشند با خانه من چه خواهند کرد؟ : احمد سعیدی

download (3)

 

در کشور ما زیر هر نامی  به فساد واختلاس می اندیشند  در تمام کار های اداری از مقرری شروع تا عقد قرار داد های خورد وکوچک همه در میزان عاید وأخاذی محاسبه میشوند آنانیکه وضعیت افغانستان را زیر نظر دارند به واقعیت های سر میخورند که برای شان مایه شگفتیست.انسان بواقعیت های گیچ کننده بر میخورد وفکر میکند  ملتی که به سر زمینش رحم ندارد خاکش را با چرس وتریاک آلوده ساخته اند ووکوه دشت وصحرایش را با تیر وگلوله بستند و با امضای پیمانها وقرار داد ها هر گوشه وکنارش را به حراج گذاشتند به این همه بسنده نکردند که روح وماهیت انسانیت را درین سر زمین مسخ کردند  

 

سر زمین که دیگر هیچ چیزی واقیعت ندارد، خنده شان دروغ، وعده شان خلاف ومعامله شان خیانت وقسم شان دام تزویر است خلاصه هیچ کس به هیچ چیزی باور ندارد.انسان می بنید کسی با لطف ومهر بانی صحبت میکند اما واقعیت این نیست چون ضمیر متکلم ومخاطب آنچه را میگویند تأئید نمیکند  ما فریاد خدمت وصداقت میزنیم اما جهان با یاد داشت وخط درشت  خیانت ها  مارا در صدر لست  مفسدین وخائنین دنیا  مینوسند ما از تمدن وپیشرفت صحبت میکنیم اما جامعه جهانی مارا در لست غریب ترینها دارند ما درین چند سال چند لقب إهانت آمیز از طرف بنگا های بین المللی گرفته ایم ولی میگوئیم نه حقیقت چیزی دیگریست

حج افغانستان ویا میعادگاه فروش مکه : همه ساله با فرا رسیدن ماه حج  افغانستان شاهد میعادگاه فروش  حرمین است. شاید پرسان شود مکه مال ما نیست چگونه آنرا در افغانستان  میفروشیم بلی همانطوریکه یکتعداد رهبران  افغان بنام اتحاد سالهای قبل با نقض عهد وقسم  قرآن را در مکه فروختند  حالا گروهی مکه در کابل إعتبار وقدسیت مکه را میفروشند و وسر یال خیانت واختلاس را به مکه هم پیوند میدهند فصل حج در افغانستان فصل عاید ومزد گیری است  فصل معاوضع حرمت حرمین به پول آنانیکه برای فروش عزت وإعتبار مکه از سال تا سال دیگر آماده گی میگرند تا إعتبار مکه را در زیر میز وسر کوچه به لیلام بگذارند  بلی افغانستان علاوه از انواع جنایتها وخیانتها واختلاس ها ی پولی وقاچاق انسان ومواد مخدر محل فروش إعتبار مکه هم هست همه ساله دلالان حرفه ای با گر فتن سهمه حجاج از مرکز تا ولایات صد ها هزار دالار آمریکائی کمائی میکنند.

نخبگان میفروشند:شاید تصور کنید چه کسی  حرمت مکه ومدینه وعظمت عرفات را بفروش میرساند؟ باید بگویم نخبگان  هما هائیکه بفساد وقاچاق وسوء مدیریت در صدر جدول ملل متحد قرار دارد با تسبح سجاده وسیمائی ظاهرا حق بجانب  حرمت مکه را نیز با رحمی وبی إعتنائی به  ببازی گرفته اند که این حرمت شکنی ودر چند مرحله میتواند زیر ذره بین ما قرار گیرد.ریاست جمهوری  معاونین وزراء والی ها ورئیس ارشاد واوقا ف همه به تر تیب سهم خودرا از مکه میگیرند وگو اینکه درین ایام خودرا مهمان خدا میدانند وهر چه بگیر شان بیاید آنرا لطف ومرحمت الهی حساب خواهند کرد.

اول تقسیم اسهام برای أعیان: نخستین دفتر معاملات حرمت کعبه  وزارت حج واوقاف است که  سالانه سهم  بزرگ برای جناب رئیس جمهور معاونین شان رهبران جهادی  وزراء، وکلاء ودر ولایات برای والی ها وسر انجام رئیس ارشاد واوقاف هم از برکت کعبه سهم را نصیب میشود .این سهم در حقیقت برگه ها واسناد بهادار است که مفهوم آن همان ارزش پولی است .وقتی وزیر صاحب ارشاد واوقاف  سهم چند صد حاجی را برای دفتر  رئیس جمهور تخصیص میدهد  برای هرکدام ارزش پولی قائل است که بعدا این سهمیه توسط دروازه بانان رؤسای دفتر وآشپز ها وبادیگا رد ها بالای داو طلبان که نام شان بقرعه بر نیامده در بازار سیاه بفروش میرسد البته از همه بدل شرینی گرفته میشود وخدا میداند به چند دست تبادله میشود. به همین تر تیب وزیر ووکیل ما ازنام حج ومکه سهم دارند وباید ازین نام نان خورش بدست آورند ویا اقارب شان را بدون پرداخت مصارف وهزینه عازم حج بیت الله شریف سازند.

چه تفاوت دارد/: شاید عدۀ بپرسند چه فرق میکنند سهم که برای افغانستان قائل شده اند چه بالای اراکین توزیع شود وچه نه بالأخیره همه به زیارت حج بیت الله میروند بلی این مسلم است که همان تعداد از قبل پیشبینی شده عازم حج بیت الله میشود  اما عدۀ از آدرس مسئولین بلند رتبه وعده از سهم عادی وپروسه رسمی.درست است که عدۀ از آدرس افراد عالی رتبه عازم حج میشوند اما پولیکه در برابر این اسهم از حجاج گرفته میشود بحساب بیت المال ویا وزارت مالیه کشور واریز نمیشود بلکه یکتعداد سهمیه ها به بازار ازاد فروخته میشود و ویکتعداد حاجی ها بنام مهمان حکومت افغانستان از پرداخت مصارف معاف میشوند وطبعا مهمانها هم کسانی اند که با وزراء ووکلا قرابت وخویشاوندی دارند. از همین جاست که میگوئیم نام وحرمت کعبه را نیز با رشوت واختلاس آلوده ساخته اند که دیگر هیچ حد ومرز برای توقف باقیمانده بلکه اختلاسگران کابل از همه مرز ها عبور کرده اند از نام خدا واسلام وکعبه وقرآن نان میخورند وحرمتش را با پول معاوضه میکنند لذا دیگر مشکل است به واقیعت باور کرد. قومیکه قران فروش ایمان فروش وحرمت فروش باشد گاهی هم روی سعادت وخوشبختی را نمی بیند. از علمای  جهید و خدا پرست افغانستان از آن جمله داکتر صاحب نیازی آقای بلیغ همچنان از رئیس و اعضای شورای علما احترامانه میخواهم رسالت ایمانی وجدانی خود را ادا نموده اظهار نظر نماید آیا با این شیوه و با این طریق حج رفتن ها آن هم از بودیجه دولت بدون نوبت حتی هر سال رفتن یا خدا ناخواسته از پول CIA حج را کمایی کردن مطابق به ارزش های اسلامی و باور های دینی هست یا خیر نویسنده این مقاله در حال حاضر چیزیکه از دست آن  پوره است این است دعا میکنم خداوند پاک از برکت حرمت ماه رمضان مارا بگناه این گنکاران حرفه ای نگیرد امین.