دام حریص شعر ُ و طنز گونه « سیاست بیمار » : از نورالدین همسنگر – هالند

images               *************

در هراسم این وطن جای دگر ها می شود
طعمهٔ دام حریص جانور ها می شود
فصل سبز زند ه گی تاراج بیداد خزان
میهنم قر بانی خوف وخطر ها می شود 
مر دم از تاب نفس افتاده در جنگ وستیز
آلهءدست فریب راهبر ها می شود
زادگاهم با تن رنجور از جور زمان
پای در بند عذاب کور وکر ها می شود
شاخه زار آرزوخشکیده از باد غضب
جنگل ما زخمی تیر وتبر ها می شود
برگ آسایش زباغ سینه ها افتاده خاک
پایمال هر خس وخار گذ ر ها می شود
نام من گشته فراموش خیال وخاطری
درج در اسناد مفقودالاثر ها می شود
بیم آن دارم وطن از طالع نا شاد ما
غرق تالاب جفای شور وشر ها می شود
کاروان پیموده راه منزل مقصود را
راه ما سد حصار خود نگر ها می شود
میهنم مانده میان موج توفان بلا
پهنهٔ گشت وگذار بی هنر ها می شود
در هراسم این وطن با کوله بار غم بدوش
شهرهٔ دوران وسر خط خبر ها می شود.
هالند-جون ۲۰۱۳
نورالدین همسنگر

 

طنز گونه
 
سیاست بیمار
 
زبس آشفته ٬بازار سیاست
خلل افتاده در کار سیاست
درآن صدق وصفا هر گز نیابی
بجز نیرنگ وآزار سیاست
وطن گشته چنین ویرانه آباد
زپای نحس ومر دار سیاست
رمیده تاب راحت از دل ما
شدیم بسکه گرفتار سیاست
بکوی همدلی آتش فشانده
گروه مست وبیمار وسیاست
تعصب را زنو بنیاد کرده
بهر جا رسم وآزار سیاست
تمام زند ه گی باد فنا شد 
زتوفان شرر بار سیاست
وطن بازیچه٬بیگانه ها شد
زدست مشتی خونخوار سیاست
بسی شد صاحب قصر وسرایی
ازین پهنای خونبار سیاست
بکام جهل ونادانی فتادیم
زبیداد شب تار سیاست
سیاست مایه٬رنج وعذاب است
فگن از دوش خود بار سیاست
دل از آسیب این ذلت نگهدار
مده دستی بهر کار سیاست
زمکر وفتنه٬دشمن بپرهیز
بزن مشتی به رخسار سیاست
زدا،از چهره این داغ ملامت
فتد تا آتش انبار سیاست
بدام غربت وغمها بماند
هرآن از دل بود یار سیاست
شود قر بانی حرص وجنونی
نداندآنکه پندار سیاست
اگر خواهی وطن آباد گردد 
مرو هر گز پی کار سیاست
گر اوفتد پرده از روی حقیقت
نیابی کس طرفدار سیاست.
 
هالند –جولای ۲۰۱۳
 
نورالدین همسنگر