امیدوار : نوشته نذیر ظفر

download******

غم زمانه مــــخور روزگار میگذرد

گل امـــــید بیفــــــشان بهار میگذرد

بشام غـصه اگر پای آرزو بند است

شفق چو خـنده کند شام تار میگذرد

مباش منکر امید در خزیــــنهء عمر

که عمر ها هـــــمه امیدوار میگذرد

ز انتظار کشـــــــیدن دلا مـلول مشو

فقط به مـــــــژه زدن اتتظار میگذرد

مـــــن از زمانهء نا پایدار خر سندم

که عمر من به تـــــمنای یار میگذرد