هموطنان عزیز عید تان مبارک باد : نورالدین همـــســنــگـــر

images (14)فرا رسیدن عید سعید فطر را از عمق دل به همهء هموطنان عزیز وزجردیده خویش تبریک وتهنیت می گویم.تمنای آن دارم که تمامی طاعات و عبادات خالصانه تان مورد قبول وپذیریش در گاه پر محبت ذات پاک الهی قرار بگیرد وعطرخوش شادی وشادمانی ایام فر خنده وپر میمنت عید رمضان از هر روزنه ءبر مشام جان تان بدمد ودر همه  زمینه های زند ه گی تان طراوت وتازه گی فراوان به ارمغان آورد.
همچنان التجا می نمایم که هموطنان با دیانت وپاک طینت ما که عمر ی را در سایهءرعب ووحشت جنگ وستیز ویرانگر زیسته اند ٬ایام عید را در کنار عزیزان ودوستان خویش با بر پایی بزم شادی وسرور بی پایان٬ بخوشی  سپری نمایند.
عید همه ءهموطنان گرامی را در هر جاییکه قرار دارند فر خنده مبار ک آرزو میدارم.
روزه نماز وهمه ءعبادات شما قبول وعید سعید فطر به همهءشما مبارک باد.
با درود های فراوان 
نورالدین همسنگر