مژدهء عید از: نورالدین همسنگــــر

2i8glc6******* 
ای عید بیا در دل ما شور بیاور
یک مژدهء شادی ز ره دور بیاور
رنگ طربی گوشهء ای خانه بیفشان
راحت به تن خسته ورنجور بیا ور
ما نقل ونباتی سر این سفره نچیدیم
ما را زبد حادثه معذور بیاور
فانوس محبت  شب دیرینه بیفروز 
در ظلمت ویرانهءما نور بیاور
از حد بگذشت نالهءما شام وسحر گه 
مر هم بدل زخمهء نا سور بیاور
بکشای در میکده بر مست وخرابی 
گلبادهءناب از می انگور بیاور
ای عید بیا پیکر دلمرده بده جان
راحت بدل از دام وقفس دور بیاور.
هالند- اگست ۲۰۱۳
نورالدین همسنگر