ما وکیلیم ،ما وکیل

mashoodhadad********** 

حمله بر ما کم کنید ای مردم خوار وذلیل                                                             

ما وکیلیم ،ما وکیل                       

 گر نبودیم در حمایت از شما، می بُرد سیل                                                            

ما وکیلیم ما وکیل                        

فرزند این خاک هستیم ، سمبولی

ازایمانیم                                                          

شکر ما مسلمانیم                      

برقه ئی درپوزداریم،روی خود ریش وسبیل                                                         

ما وکیلیم ما وکیل                     

آمدیم تا بر شماها اندکی خدمت کنیم

کار بی منت کنیم                     

پس چرابرما گذاشتید چند القاب رزیل؟

ما وکیلیم ما وکیل                      

زودماندیم ما تفنگ را ازکمین اندرزمین                                                             

تا شویم بالا نشین                      

بهر چه بر ما  نهادید اسمک مرغ بگیل

ما وکیلیم ما وکیل                       

نزدتان ما دزد هستیم یا که ما قاچاقبریم

زدانش بی خبریم                        

این چنین بر ما نتازید بی سند وبی دلیل

ما وکیلیم ما وکیل                         

گرچه دانش نیست مارا ،لیک دینداریم ما

چونکه هوشیاریم ما                       

کاروان سالار هستیم به پیشا پیش کمیل

ما وکیلیم ما وکیل                         

همدیگر را گاه گاهی  کفش کاری میکنیم

خود آزاری میکنیم                         

غیرت افغانی داریم ،در شهامت بی بدیل

ما وکیلیم ما وکیل                          

بس کنید تخریب را ،جملگی ما ازخودیم  

هرزمان هم این بودیم                         

بی سبب برپامدارید، ضد مااین قال وقیل   

ما وکیلیم ما وکیل                            

 ما وملت یک تن هستیم ،قالب یک پیکریم

زادۀ یک کلچریم                          

 لیکن او از کاسه نوشد ،ما زدریای نیل

ما وکیلیم ما وکیل                        

  مسعود حداد    

31 جولای    2013