آهنگ زیبا از خانم ماهره طاهری ُ کمپوز از امیر جان صبوری

دوستان  گرامی  :
 در  این  زندگی  کوتاه  ُ کوتاه فکران  صدای  جنگ  را  بلند  میدارند  و صدای  مهیب  جنگ قلیها را  میلرزاند ُ اما یک  هنرمند با صدای  موزیک  و اهنگ  زیبا قلب  انساها را  شادی و  سرور  می بخشد ُ به  اواز  خانم  ماهزه طاهری  گوش  بدهید تا اندکی غم هار فراموش  کنیم  و شاد باشیم .