دوستان عزيز ! شما فلمی را از ساخته های فلمساز جوان افغانستانی به نام سحر فطرت درباره فرهنگ خيابان آزاری ميبينيد با تاسف اين پديده در ساليان اخير در سرزمين ما بازار گرمی دارد و به مريضی مهلکی تبديل شده است حتا شمارى از پسران و مردان در گيرودار زندگى شهر، از آزار يك كودك هفت، هشت ساله نيز دريغ نمى كنند. ولی اين فلم پيام ديگری دارد شاد باشيد : مرجان از هالند

 

http://www.filmannex.com/webtv/saharfetrat/movie/do-not-trust-my-silence/37146