یادت : نوشته نذیر ظفر لویزیانا 13/05/09


2ngzlux******* 

هر نفـــس با یاد تو پایـین و بالا میرود

ناله ئ شبگیر مـن تا عرش اعلا میرود

محمل ی هجران گزیدم در بساط دو ستی

کاروان زنده گی با شور و غوغا میرود

چــــــــند بهار آمد ندیدم گل بشاخ آرزو

ساقهِ خشک ام که با پائیز یکجا میرود

بسکه دلگیرم ز بخت خویش در ایام عمر

اشک چــــشمانم مثال آب ی دریا میرود

کی فراموشت کنم تا یک نفس دارم بجان

دیدن ی یوســف کـی از یاد زلیخا میرود

سا قیا جا مـــی دگر انداز کز سوز خمار

از سر ی مســتانه ی من کیف مینا میرود

تا (ظفر) نایل شود بر دیدن ی رخسار تو

عاشـــق ی بیچاره ات از دار دنیا میر ود