• شکایت زندانی کابل (طنز ) نوشته نذیر ظفر

 • download*******
  پای وازی از سر مـــــــــــهر و وفا
  بهــــــــــــر یاری برد در زندان غذا
  هــــــــــم لباس و جاکت و پیراهنش
  بــــرد با خـــــود تا بیــــــاراید تنش

 • یک کــــــمی هم کشمش و بادام برد
  لیف و صــــــابونش پــــی حمام برد
  چـــــــون به زندان ء پلچرخی رسید
  منتــــــظر شد تا رفیــــق خویش دید
  دیــــد یارش سر گران بنشسته است
  لب ز شــــــادی های دنیا بسته است
  می زند نصـــــــوار خود را دم به دم
  بســـــــــــکه دارد در دل خود بار غم
  چـهره اش غمگین و رخسارش کبود
  هیچـــــــــــگاهی او به این حالت نبود
  یارش از احــــــــــوال او پرسان نمود
  دیـــــــــــده ء زندانـــی را گریان نمود
  گفــــــــــــت اینجا در عذاب افتاده ئی؟
  زیر جــــــور و اضــــطراب افتاده ئی؟
  یا شـــــــدی از بــــهر طفلان ات ملول
  غصــــــه و غم میخوری در این سلول
  گفـــــــــــــت زندانی بیارش :ای حکیم
  خفــــــــــــته ام اینجا چو شیطان رجیم
  ما درینــــــــــــــجا چور در بیرون بود
  قلــــبم از آلام او پــــــــــــــر خون بود
  چور شد ملــــــــــــــت بدست این و آن
  جنگســـــــــــــالاران کنند کیف ء جنان
  متهـــــم گــــــــشتم به رشوه پنجهزار
  سالـــــــــــــــها دارم درین زندان قرار
  مارشــــال و جنگــــــــــــسالاران ببین
  صاحـــــب امـــــــلاک و تعمیر و زمین
  بی ـــســــــوادو بی کــــمال و بی هنر
  چـــــور دارند هر نفــــــس شام وسحر
  کاری دزدی ره به مــــــعدن برده است
  تیــــــغ غــــــــم را در دلمن برده است
  از چــی باشــــــم شاد و باشم با سرور
  است در بیــــــرون محبس موجی چور