نترسید ما هستم: احمد سعیدی

images
اخیر گلبدین حکمتیار  رهبر حزب اسلامی با لحن کم سابقۀ برای جناب حامد کرزی اطمینان داده است که از رفتن امریکائیها نترسید من هستم ویا ما وطالب ها هستیم؟

هر چند حامد کرزی این حمایت پیاپی را در ظاهر نشانه حمایت ملی ومنطقوی نسبت به تصامیم عجولانه وپرخاشگرانه خود تعبیر نموده اما به زبان حال میگوید ، من ! نه  مردم میترسند! مردم نه تنها از شما که از طالبان هم میترسند، مردم تا هنوز کابوس شب های تار کابل که  ستاره آسمانش را تنها  گلوله های فشنگی واشتین وپارچه های بم وراکت  شما  تشکیل میداد فراموش نکرده اند.مردم به همین دلیل دامن گرگ استکبار را گرفته اند تا از  شر کم زوران پر خشم در آمان باشند از شر آنهائیکه مرد وزن را یک رقم لت میکنند.مردم  بخاطر نجات از اصابت راکت های کور دامن ارباب راداررا گرفته اند که لا اقل راکت هایش با فیصدی بالای هدف را می زند.

چرا از شما  نترسیم؟: مردم نه تنها از شما که از طالبان هم میترسند طالبان که تنها نیستند آنهائیکه یکجا با استخبارات پاکستان درختان شمال را از ریشه میکشیدند وخرمن هارا آتش میزدند واسخوان اجداد شانرا ببازار کود کمیاوی مالگه مندوی پشاور حراج میکردند. وفرزندان بی خبر جنوب را  بی مهابا در دشت شمال به کشتن میدادند.مردم از ترس شما آدم کشان حرفوی دامن غول غرب را گرفته اند تا از چنگال اختابوس جهل ومعارف ستیز بنام .. در امان باشند.مگر آسان است که کسی بیگانۀ را بخانه بیاورد تا هستی اش را از دست فرزندان دزد وبی رحمش پاسداری کند؟  این بد ترین حالت است اما بهتر از بد تر بد جانشین بد تر.! مگر نمیدانید افغانستان در شرائط بسیار سخت وخطر ناکی قرار دارد ؟میدانم پاسخ ضمیر آقای کرزی این است که به چه باور کنم به قسم کعبه ویا بیعت پیندی وپیشاور که دوروز دوام نکرد.از چهار آسیاب راکت پرانی آغاز شد ؟ از کدام ترحم شما به ملت یاد آوری کنم از کارروائیهای چهار اسیاب که از فروریزی آتش بر فرق صدر أعظم دست نشاندۀ خود هم دریغ نمیکردید؟ وقطع برق کابل و انسداد راهای انتقال مواد ارتزاقی در سال های نود بالای مردم مظلوم کابل؟میدانم آقای حکمتیار مانند لحظات یازدهم جدی سال 1371 خورشیدی که جنگ شورای همبستگی علیه شورای نظار در دروازه های ارگ وپل محمود خان آغاز شده بود باز هم لباس سفید بر تن کرده وبال شوق قدرتش بسوی ارگ در حال پرواز است اما هیهات که چنین نیست آن روز هم یک  آرزوی نا کام بیش نبود وآینده هم چنین است.

نترس؟ عاقل باش!: این فریادیست که از حنجره رهبران طالب وحزب اسلامی بیرون شده تا خاطر پریشان آقای کرزی را آرامش دهند. آقای حکمتیار در بازی های تکتیکی عمر را سپری کرده است اما همه بازی ها  جای یک روز دلایلی حامد کرزی را نمیگیرد ایشان نمیدانند که کرزی  خبر نیست حکمتیاری وجود دارد ویا خیر چون با غرب سر وکله نرم میکند با بادار بر سر تخته بازی نشسته باداری که شما  در عهد رونالد ریگن از دیدنش می ترسیدید وحتی گر فتن نامش  شخصیت شمارا ذوب میکرد به همین دلیل دعوت ملاقات را نپذیرفتید این غایت استقلال طلبی واسلامیت نبود چون کسیکه از دست کسی غذا بخورد منت دارش هست پول وسلاح ومواد ل<زستیکی را بیدریغ میگرفتید و واز پول پرهیزانه می پختید وحین آروغ زدن بر ولی نعمت لعنت میگفتید مگر میشود باور کرد؟  مگر کرزی آنگونه نیست از بادار باج میگیرد امیتاز میدهد آن هم  از جیب خلیفه  جرگه ها و اما شما جزء غرور مفت ولاف وپف چیزی ندارید به زور آمریکا وارد کابل شدید بدون مصلحت ومشوره با هم در گیر شدید وبر امریکا مرگ گفتید سر انجام تا هنوز آواره دره ها وکوه ها هستید.

اگر نترسم شما برای اینده چه دارید؟: قانون اساسی اش را قبول دارید ویا بخاطر تغییر آن ده سال می جنگید قانون مطبوعات آنرا قبول دارید؟ آیا ساختار اداری ومدیریتی ورقابت آزاد بین زن ومرد را قبول دارید ویا همه ساختار هارا به یکباره بر همی میزنید ومیگوئید نترسید ما کار خود مان را مکینیم؟ دانشگا های خصوصی را به همین پیمانه قبول دارید؟ درس وتحصیل را در مکاتب وپوهنتونها با اختلاط پسران ودختران می پذیرید ویا همه را معطل میکنید وهمه کشور هارا رخصیت میکنید وجنگ قدرت را آغاز میکنید ومیگویئد صبر کنید هر وقتیکه امن شد دختران از خانه بیرون شوند؟ درین عرصه کدام طرح وتضمین را ارائه کرده اید؟

خوب برنامۀ اقتصاد ی که ندارید  وخلاء اقتصادی را پر کرده نمیتوانید اقلا بخاطر امنیت کدام طرح وبر نامه دارید تا مردم گذشته شمارا فراموش کنند ؟.آیا قبول دارید بدون چشم داشت به قصر ریاست جمهوری نیرو های تحت امر شما خلاء نبود نیرو های خارجی را پر کنند و امنیت شاهراه هارا بگیرند تا دیگر پل ها تخریب نشوند ومردم در مسیر راه سر بریده نشود ومکاتب آتش زده نشود.؟ اقلا شما با طالبان مشوره وتوافق کرده اید که در اینده نمی جنگید ومشترکا امنیت مردم افغانستان را میگیرید و امنیت را  تأ مین وبر خارجی ها نفرین بفرستید؟ نه خیر بحق  از ظلم شما بیشتر می ترسم چون شما هیچ چیزی از دست آورد های دولت را قبول نکرده اید وگذشته خوبی هم ندارید. میترسم چون شما جزء  زور به هیچ اصل دیگری بخاطر انتقال مسالمت آمیز قدرت باور ندارید.شما یک شعار دارید تشکیل حکومت مؤقت انتخابات آزاد یعنی ضامن پیروزی خود شما والا صندوق هارا به راکت می زنید لذا میترسم بشما باور ندارم وشما هیچ بر نامۀ بخاطر دولت داری ندارید. مردم از شما میترسند ومن هم میترسم دامن بیگانه هارا بخاطر ترس از شما از دست نمیدهم اینکه همه تلاش دارند تا خارجی ها بمانند و قرار داد امنیتی امضا شود تمام این باور ها بر میگردد به سابقه تاریک و ظلم را که از دست شما دیده اند به یاد داشته باشید که مردم افغانستان بخاطر زنده ماندن خارجی ها را نسبت بشما صد مرتبه بهتر و انسان دوست تر و با وقار تر میدانند .