بـــوی جـــوی مـــولـــیـان آید هـــمــی آید هـــمی : شعر شادروان عبدالله رودکی با حنجره فرزند پامیر بدخشان جناب داوود پژمان …

بوی جوی مولیان آید همی – یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او – زیر پایم پرنیان آید همی

 تکمیل  شعر  را  میتوانید  مطالعه  نماید
********

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا! شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

آفرین و مدح سود آید همی

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا! شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

آفرین و مدح سود آید همی