صیاد نوشته: نذیر ظفر – ورجینیا –امریکا 13/15/12

 ظفر

صــــیاد نا بــــــــــکار ؛ مرا از ترانه ماند

آسایـــــش ام به محـــــــوطهء آشیانه ماند

منـــــقار زیر بال نمـــــودم برســــــــم غم

هر چــــند بهر من به قفس آب و دانه ماند

یاد هــــــــوای باغ کـــــنم با دلی پــــــریش

داغ چمن به ســــــــــینهء من جاودانه ماند

بین من و گل هر چه که بود زود تر گذشت

نا گفـــــــته قــــصه های دلم محر مانه ماند

بگذشت خوب و بد همــــه در زنده گی ولی

نـــــفریــــــــن ما به ظا لم  دور زمانه ماند