هرگاه تمام والدین شیرینی زبان های اقوام را برای فرزندان شان تفهیم نمایند …دست دکانداران سیاسی از بهره برادری به منافع خودشان کوتاه میشود . لطفا به این کلپ گوش کنید

از  جناب بصیر حیدر  و ملالی  شبنم  و تمام  ممثلین  اظهار  سپاس  مینمایم

https://www.facebook.com/photo.php?v=491417480971709&set=vb.270824086364384&type=2&theater