دوستان گرامی : انتخابات ریاست جمهوری بسته به سرنوشت فر د فرد مردم دارد با استفاده از فرصت با هوش و دقت برای فرد شایسته رای بدهید .بخاطر شناخت کاندید ها باید به این ویدیو توجه نموده و بعد تصمیم خویش را گرفته رای بدهید.